Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 1
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM THÔNG QUA THỰC HIỆN NGOẠI KIỂM TRA

Lê Xuân Trường*, Bùi Thị Hồng Châu*, Trần Mỹ Hạnh**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Hiện nay, xét nghiệm là lĩnh vực đang phát triển, được ứng dụng nhiều thành tựu khoa học kỹ thuật mới cho kết quả xét nghiệm sớm và tin cậy. Kết quả xét nghiệm tin cậy không chỉ giúp các bác sĩ lâm sàng chẩn đoán chính xác để điều trị bệnh kịp thời mà còn có thể dự báo sớm những nguy cơ mắc bệnh, theo dõi, sàng lọc, tầm soát bệnh,... Việc các phòng xét nghiệm nhận biết được tầm quan trọng của việc đảm bảo chất lượng và kiểm tra chất lượng trong hoạt động xét nghiệm là hết sức quan trọng, những phòng xét nghiệm khi thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc đảm bảo và kiểm tra chất lượng sẽ mang lại cho bệnh nhân các kết quả xét nghiệm tin cậy và tiết kiệm chi phí.

Mục tiêu: Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sai số trong quá trình thực hiện ngoại kiểm và nhận định các hình thức sai số trong quá trình thực hiện ngoại kiểm tra.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả, cắt ngang trên 140 phòng xét nghiệm y khoa tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) và các tỉnh/ thành phố thực hiện chương trình ngoại kiểm tra Sinh hóa được triển khai tại Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM từ năm 2012 đến năm 2014. Lựa chọn 3 thông số xét nghiệm gồm: glucose, cholesterol và AST; sử dụng kết quả ngoại kiểm tra để phân tích, đánh giá kết quả thực hiện của các phòng xét nghiệm.

Kết quả: Qua phân tích chi tiết ba thông số tiêu biểu, chúng tôi nhận thấy việc lựa chọn phương pháp thực hiện ảnh hưởng rất lớn đến kết quả thực hiện của phòng xét nghiệm. Có sự ảnh hưởng nồng độ mẫu đến kết quả xét nghiệm. Trong quá trình thực hiện, kết quả của phòng xét nghiệm luôn tiềm ẩn một tỉ lệ sai số ngẫu nhiên (thường do con người) và sai số hệ thống (do thiết bị, hóa chất,...) nhất định.

Kết luận: Phòng xét nghiệm có thể nhận định được trường hợp sai số, những yếu tố tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến chất lượng xét nghiệm, từ đó có những hành động phòng ngừa nhằm cải tiến chất lượng

Từ khóa: chất lượng xét nghiệm.

ABSTRACT :

Introduction: Currently, the field tests are developed and applied many scientific and technical achievements to test new early and reliably. Reliable test results not only help clinicians accurately diagnose timely treatment that can predict the risk of disease early, tracking, screening, screening and treatment,... The laboratories recognize the importance of quality assurance and quality inspection during the test operation is extremely important, the laboratory as strict implementation of the principle of ensuring and checking quality gives patients the confidence test results and cost savings. Experts and some research, quality testing is influenced by many factors.

Objectives: Identify the factors affecting uncertainty in the process of implementation of foreign control and identify the form of errors in the process of implementing foreign check.

Methods: The study design according to the method described, cut out 140 medical laboratories in Ho Chi Minh City (HCMC) and the provinces/cities perform external testing program Biochemical investigations were carried out in the Center City calibration tests between 2012 and 2014. Option 3 laboratory parameters including glucose, cholesterol and AST; use of foreign test results to analyze, evaluate implementation results of the laboratory.

Results: Through a detailed analysis of three typical parameters, we find that the selection methodology huge impact to performance results of the laboratory. There is a pattern to affect the concentration of the test results. During the implementation process, the results of the laboratory always potential a random error ratio (typically human) and systematic errors (by equipment, chemicals,...).

Conclusions: The laboratory may be the case identified errors, latent factors can affect the quality of tests, from which there are preventive actions to improve quality.

Keywords: quality testing.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF