Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 1
CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG LIÊN QUAN ĐẾN SỨC KHỎE RĂNG MIỆNG Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI HUYỆN ĐỨC LINH, TỈNH BÌNH THUẬN

Lê Thị Thu Thúy*, Huỳnh Ngọc Vân Anh*, Bùi Thị Thanh Tuyền**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm đánh giá tác động của sức khỏe răng miệng lên chất lượng cuộc sống và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe răng miệng (OHRQoL-Oral Health - Related Quality of Life) ở người cao tuổi tại huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.

Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện trên 210 người cao tuổi tại huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận vào tháng 5 năm 2015. Đối tượng được đưa vào nghiên cứu bằng phương pháp chọn mẫu xác suất tỷ lệ với kích thước dân số. Những người đồng ý tham gia nghiên cứu được khám xác định tình trạng sức khỏe răng miệng bởi bác sĩ chuyên khoa Răng hàm mặt, đồng thời các thông tin về đặc điểm của đối tượng, hành vi chăm sóc sức khỏe răng miệng, tình trạng sức khỏe tổng quát và chất lượng cuộc sống được thu thập bằng bộ câu hỏi soạn sẵn với phương thức phỏng mặt đối mặt. Chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe răng miệng được đánh giá bằng bộ câu hỏi GOHAI. Kiểm định Chi bình phương với ngưỡng ý nghĩa p<0,05 và số đo kết hợp PR với khoảng tin cậy 95% được sử dụng để xác định các yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe răng miệng.

Kết quả: Trong toàn bộ mẫu nghiên cứu, có 81% người cao tuổi có chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe răng miệng ở mức kém. Những người có số răng tự nhiên còn lại càng nhiều và những người mất răng có sử dụng răng hàm giả có mối liên quan tích cực đến chất lượng sống, những người mất răng có nhu cầu sử dụng răng hàm giả chưa được đáp ứng liên quan tiêu cực đến chất lượng sống. Không có mối liên quan giữa hành vi chăm sóc sức khỏe răng miệng với OHRQoL ở mức kém. Những người cao tuổi có cảm nhận về sức khỏe tổng quát trung bình và kém hầu như có OHRQoL ở mứckém, và những người có bệnh mãn tính đi kèm hầu như có OHRQoL ở mức kém. Về đặc điểm của đối tượng, nhóm tuổi và tình trạng hôn nhân ly thân, ly dị có liên quan đến OHRQoL ở mức kém.

Kết luận: Dân số trong mẫu nghiên cứu có chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe răng miệng kém. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa OHRQoL ở mức kém với nhóm tuổi, tình trạng hôn nhân, tình trạng sức khỏe răng miệng và sức khỏe tổng quát.

Từ khóa: Sức khỏe răng miệng, người cao tuổi, chất lượng cuộc sống, GOHAI.

ABSTRACT :

Objective: The study assess the impact of oral health on quality of life and determine factors associated with oral health – related quality of life in elderly in Duc Linh district, Binh Thuan province.

Methods: A cross-sectional study was conducted on 210 elderly in Duc Linh district, Binh Thuan provice in May 2015. They entered the study with probability proportional to size sampling technique. Those who agreed to participate in the study were examined to determine the status of oral health by specialist stomatological, and information on individual characteristics,oral health behavior, general health factorsand quality of life were collected by a structured questionnaire with face to face interview method. Oral health related to quality of lifewas measured using the Geriatric Oral Health Assessment Index(GOHAI). Chi-squared test with significance level of p <0.05 and the prevalence ratio with 95% confidence interval was used to determine the factors associated with Oral health related to quality of life.

Results: In the overall sample, 81% of individuals had poor OHRQoL. Those with muchremain natural teeth and use dental prostheses have a positive relationship with oral health related - quality of life. On the other hands,those who need for dentalprostheses have a negative relationship to quality of life. No behavior oral health variables were related to poor OHRQoL. The elderly with good self-rated general health were more likely to have good OHRQoL, and those with self-reported chronic diseases were more likely to have poor OHRQoL. Regarding the individual characteristics, age group and marital status (separated, divorced) were related to poor OHRQoL.

Conclusion: The study population has poor oral health related to quality of life. There is statistics significant relation between poor OHRQoL with oral health status, general health and individual characteristics.

Keywords: Oral health, elderly, quality of life, Geriatric Oral Health Assessment Index (GOHAI).

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF