Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 1
KIẾN THỨC, THỰC HÀNH RỬA TAY ĐÚNG CÁCH Ở HỌC SINH KHỐI LỚP 3, LỚP 4, LỚP 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN NHỰT 6 - XÃ TÂN NHỰT- HUYỆN BÌNH CHÁNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phan Lê Xuân Phong*, Trần Thiện Thuần**, Huỳnh Ngọc Vân Anh

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Rửa tay là việc đơn giản nhưng đem lại hiệu quả cao nhất về phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm. Rửa tay với xà phòng đúng lúc có thể giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi đến 50% và viêm đường hô hấp đến 25%.

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ học sinh có kiến thức đúng và thực hành đúng về rửa tay tại trường tiểu học Tân Nhựt 6, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 và các yếu tố liên quan.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang trên 220 học sinh bán trú của trường Tân Nhựt. Dùng bộ câu hỏi tự điền 24 câu gồm nội dung về thông tin chung, kiến thức, thực hành rửa tay đúng cách và bảng kiểm quan sát rửa tay của học sinh. Sử dụng kiểm định chi bình phương để xác định các yếu tố liên quan đến kiến thức và thực hành rửa tay với ngưỡng ý nghĩa khi p<0,05. Lượng giá mối quan hệ dùng số đo tỉ số tỷ lệ hiện mắc PR và khoảng tin cậy 95%.

Kết quả: Tỷ lệ học sinh có kiến thức chung đúng về rửa tay đúng cách là 18,6%. Có 95% học sinh có thực hành đúng khi khảo sát và 47,7% học sinh có thực hành đúng khi quan sát. Tỷ lệ học sinh có thực hành chung đúng cả khi khảo sát và quan sát là 45,9%.Học sinh có kiến thức chung đúng thì sẽ có tỷ lệ thực hành chung đúng bằng 1,44 lần học sinh có kiến thức chung chưa đúng với khoảng tin cậy 95% là 1,07 – 1,94.Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa các đặc điểm của đối tượng với kiến thức chung, thực hành chung; giữa kiến thức đúng về quy trình rửa tay, kiến thức chung với thực hành chung.

Kết luận: Học sinh có kiến thức chung đúng và thực hành chung đúng còn thấp.Cần chú trọng truyền thông nhóm đối tượng ≤10 tuổi và tập trung vào kiến thức về quy trình rửa tay đúng cách để nâng cao tỷ lệ kiến thức chung đúng, thực hành chung đúng của các em học sinh.

Từ khóa: rửa tay, rửa tay đúng cách, Tân Nhựt

ABSTRACT :

Background: Hand washing is the simplest but most effective for prevention of infectious diseases. Wash hands with soap at the right time can minimize the risk of diarrhea among children under age 5 to 50% and respiratory infections by 25%.

Objectives: Determine the percentage of students with the right knowledge and the right practice of hand washing in primary schools "Tan Nhut 6", Binh Chanh district, Ho Chi Minh City in 2015 and related factors.

Methods: Describe cross over 220 boarding students of the school. Use self-filling questionnaires included 24 questions on general information content, knowledge, practice proper hand washing and hand washing observed checklist of students. Using the chi-squared test to determine the factors related to the knowledge and practice of washing hands with religious significance as p <0.05. Evaluate the relationship using measurements prevalence ratio PR and 95% confidence intervals.

Results: The percentage of students with general knowledge about proper hand washing properly is 18.6%. And 95% of students have practice right when surveyed, 47.7% of students have practice right when observed. The percentage of students with general practice right when surveys and observations is 45.9%. Students have a general knowledge properly, there will be general practice proper ratio by 1.44 times students have general knowledge not right with 95% confidence interval from 1.07 to 1.94. We found the relationship between the statistical characteristics of subjects with general knowledge, general practice; between correct knowledge about the process of hand washing, general knowledge and general practice.

Conclusions:Students have a right general knowledge and right common practice is low. We need to focus media ≤10 age groups and focus on knowledge about proper hand washing procedures to enhance the rate of general knowledge true, correct common practice of students.

Keywords: hand washing, hand hygiene,wash hand, wash hand properly, Tan Nhut

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF