Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 1
TỶ LỆ CÔNG NHÂN THẤM NHIỄM BENZEN NGHỀ NGHIỆP VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ XĂNG DẦU TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lý Thành Trung*, Trịnh Hồng Lân*, Nguyễn Thị Thùy Dương

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Thấm nhiễm benzen nghề nghiệp đối với công nhân ngành xăng dầu là vấn đề ít được quan tâm tại Việt Nam, việc xác định tỷ lệ công nhân thấm nhiễm benzen nghề nghiệp là cần thiết nhằm đưa ra biện pháp dự phòng phù hợp.

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ công nhân thấm nhiễm benzen nghề nghiệp và các yếu tố liên quan ở Công ty cổ phần vật tư xăng dầu tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2015.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang.

Kết quả: Tỷ lệ thấm nhiễm benzen nghề nghiệp trong nghiên cứu là 10,3%. Nghề nghiệp và chỉ số khối cơ thể có mối liên quan tới thấm nhiễm benzen nghề nghiệp.

Kết luận: Kết quả nghiên cứu cho thấy có tỷ lệ công nhân thấm nhiễm benzen nghề nghiệp là khá cao (10,3%). Cần tăng cường giám sát việc sử dụng bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc, thời gian và chế độ dinh dưỡng hợp lý đối với người lao động.

Từ khóa: benzen nghề nghiệp, công nhân xăng dầu

ABSTRACT :

Introduction: Occupational benzene for gasoline workers was an under-considered issue in Vietnam. The identification of the proportion of gasoline workers imbued occupational benzene is essential to establish proper preventive activities.

Objectives: Estimate the proportion of gasoline workers imbued occupational benzene and its associated factors in COMECO in Ho Chi Minh, 2015.

Results: The proportion of gasoline workers imbued occupational benzene was 10.3%. Occupation and Body Mass Index factors were significantly associated with occupational benzene.

Conclusion: The study results showed that the proportion of gasoline workers imbued occupational benzene was relatively high (10.3%). It is necessary to strengthen supervision in labor protection use, to improve working environment, working time; and right diet for workers.

Key works: occupational benzene, gasoline worker

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF