Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 1
MỐI LIÊN QUAN CỦA CÁC VẤN ĐỀ HỌC TẬP VÀ HÀNH VI HÚT THUỐC, UỐNG RƯỢU BIA Ở HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI TÂY NINH

Thái Thanh Trúc*, Trần Phước Đoàn**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề và mục tiêu nghiên cứu: Hút thuốc, uống rượu bia ở vị thành niên ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu. Nghiên cứu này được thực hiện tại tỉnh Tây Ninh nhằm xác định mối liên quan giữa các vấn đề học tập đến các hành vi nguy hại sức khỏe này.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện tại tỉnh Tây Ninh với phương pháp chọn mẫu nhiều bậc. Tất cả các trường trung học phổ thông đều được chọn vào nghiên cứu.Các lớp được chọn ngẫu nhiên từ danh sách lớp của từng khối tại mỗi trường. Trong 1882 bộ câu hỏi thu về có 1844 hợp lệ và được đưa vào phân tích.Các vấn đề học tập và hành vi nguy hại được đánh giá bằng các thang đo tự điền mà hầu hết đã được dùng và chuẩn hóa tại Việt Nam.

Kết quả: Mô hình đa biến cho thấy học sinh nam, có tranh cãi gay gắt với thầy cô hoặc bị phạt về thể chất có tỉ lệ hút thuốc lá và uống rượu bia cao hơn (p < 0,05). Học sinh học thêm nhiều thời gian hơn thì có tỉ lệ hành vi nguy hại thấp hơn. Trong khi hút thuốc lá bị ảnh hưởng bởi sự chán nản học tập thì tỉ lệ uống rượu bia khác nhau theo nơi cư ngụ, bị thầy cô la mắng, học thêm tại nhà với gia sư, cảm giác đối xử công bằng và áp lực học tập.

Kết luận: Có sự giống nhau về tác động của các vấn đề liên quan học tập ảnh hưởng đến hút thuốc và uống rượu bia (nam, tranh cải với thầy cô, bị phạt về thể chất). Tuy nhiên, hút thuốc và uống rượu bia cũng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố riêng biệt. Chương trình can thiệp cần đánh giá các yếu tố liên quan để chọn nhóm đối tượng đích.

Từ khóa: stress do học tập, hút thuốc, uống rượu bia, học sinh, trung học phổ thông, Tây Ninh

ABSTRACT :

Background and objectives: Smoking and alcohol use among adolescent received an increasing attention from researchers. This study was conducted in Tay Ninh province to investigate the association between educational issues and these health risk behaviours.

Materials and methods: A cross-sectional study was conducted in Tay Ninh province using multi-stage cluster sampling technique. All high schools were selected. Classes were randomly selected from lists for each grade at each school. Among 1882 questionnaires returned, 1844 were eligible and were used in analysis. Educational issues and risky behaviours were evaluated by self-reported scales which have been used and standardized in Vietnam.

Results: Results from multivariable model showed that males who had serious quarrel with teachers or was punished by teachers had higher prevalence of smoking and alcohol use (p < 0.05). Students spending more time for extra studying after school had lower prevalence of risky behaviours. While smoking was affected by studying despondency, prevalence of alcohol use was different by residence location, been scolded by teachers, study with personal tutor at home, feeling this school treat students fairly and study pressure.

Conclusion: There was similarity about educational issues affecting smoking and alcohol use (males, had quarrel with teachers, been punished by teacher). However, smoking and alcohol use were influenced by different factors. Intervention program should take into account associated factors to choose target population.

Key words: educational stress, smoking, alcohol use, student, high school, Tay Ninh.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF