Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 1
CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN Ý NGHĨ TỰ TỬ Ở HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI TÂY NINH

Thái Thanh Trúc*, Trần Phước Đoàn**

TÓM TẮT :

Mở đầu và mục tiêu: Tự tử thường bắt đầu bằng ý nghĩ tự tử và là nguyên nhân quan trọng gây ra các cái chết được báo cáo ở học sinh. Tuy nhiên, tự tử hoặc ý nghĩ tự tử lại khó dự đoán.Nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố liên quan đến ý nghĩ tự tử ở học sinh trung học phổ thông (THPT) tại Tây Ninh.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang được tiến hành trên 54 lớp tại tất cả 9 huyện, thành phố tại Tây Ninh với sự tham gia của 1882 học sinh. Học sinh trả lời bộ câu hỏi tự điền bao gồm đặc điểm dân số xã hội, các trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu, các mối quan hệ với thầy cô, bạn bè và áp lực học tập. Rối loạn tâm thần được đánh giá qua thang đo đã được chuẩn hóa. Có 1844 bộ câu hỏi phù hợp được đưa vào phân tích.

Kết quả: Tỉ lệ học sinh có ý nghĩ tự tử là 13% (KTC 95% 11,5% - 14,6%) và cao hơn ở nữ, nhóm có cha mẹ ly dị, ly thân hay đã qua đời, nhóm không sống chung với cha mẹ hoặc người thân. Học sinh có các trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu có tỉ lệ ý nghĩ tự tử cao hơn nhóm không có trải nghiệm bất lợi từ 1,38 đến 3,34 lần. Tỉ lệ ý nghĩ tự tử cao hơn ở học sinh bị bạn bè bắt nạt về thể chất hoặc tinh thần, có tranh cãi gay gắt với thầy cô, bị thầy cô phạt về thể chất hoặc ít gắn kết với nhà trường. Học sinh có mức độ stress do học tập càng cao thì tỉ lệ ý nghĩ tự tử càng cao. Tỉ lệ ý nghĩ tự tử cao hơn từ 3,48 đến 4,91 lần ở học sinh có rối loạn tâm thần.

Kết luận: Tỉ lệ học sinh THPT tại Tây Ninh có ý nghĩ tự tử ở mức cao và có mối liên quan có ý nghĩa thống kê với một số đặc điểm dân số xã hội, các trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu, mối quan hệ với bạn bè và thấy cô, sự gắn kết với nhà trường và các rối loạn tâm thần. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhu cầu về một chiến lược can thiệp dành cho học sinh THPT tại Tây Ninh trong đó tập trung vào nhóm có các đặc điểm liên quan đến ý nghĩ tự tử.

Từ khóa: ý nghĩ tự tử, sức khỏe tâm thần, trải nghiệm bất lợi, học sinh.

ABSTRACT :

Background and objectives: Suicide is often initiated by suicidal ideation and is an important cause for death reported among students. However, suicide and suicidal ideation are difficult to predict. This study was to identify the associated factors of suicidal ideation among high school students in Tay Ninh province.

Methods: A cross-sectional study was conducted at 54 classes in 9 districts and cities within Tay Ninh province with the participation of 1882 students. Students answered a self-reported questionnaire including information about demographic characteristics, adverse childhood experiences, the relationship with their peers and teachers and educational pressure. Mental disorders were measured by standardized scales. There were 1844 eligible questionnaires in the analysis.

Results: Prevalence of suicidal ideation was 13%, 95% CI 11.5% - 14.6% and was higher in females, those whose parents were divorced, separated or widowed and those who did not live with parents or relatives. Students with adverse childhood experiences had 1.38 to 3.34 times higher in prevalence of suicidal ideation. Prevalence of suicidal ideation was also higher among students who were physically and mentally bullied, among those who had serious quarrel with teachers, were physically punished or did not have school connectedness. Students with higher level of educational stress were more likely to have suicidal ideation. Prevalence of suicidal ideation was 3.48 to 4.91 times higher among students with mental disorders.

Conclusion: Prevalence of suicidal ideation among high school students in Tay Ninh was high and was associated with some demographic characteristics, adverse childhood experiences, the relationship with peers and teachers, school connectedness and mental disorders. The findings revealed the need for an intervention strategy for high school students in Tay Ninh, focusing on those who had associated factors with suicidal ideation.

Keyword: suicidal ideation, mental health, adverse experience, student

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF