Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 1
TỈ LỆ SINH VIÊN Y HỌC DỰ PHÒNG, ĐẠI HỌC Y DƯỢC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÓ KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH ĐÚNG VỀ PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN Y TẾ KHI THỰC TẬP LÂM SÀNG NĂM 2015

Phạm Thị Hoàng Anh*, Huỳnh Thị Hồng Trâm**, Nguyễn Duy Phong**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Chất thải rắn y tế không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe nhân viên y tế mà còn đến cả cộng đồng và đang trở thành gánh nặng cho địa phương. Kiến thức chưa đầy đủ càng làm tăng gánh nặng này và hiện nay chưa thấy nghiên cứu nào thực hiện trên sinh viên ở Việt Nam.

Mục tiêu: Xác định tỉ lệ sinh viên Y học dự phòng, Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh có kiến thức và thực hành đúng về phân loại chất thải rắn y tế khi thực tập lâm sàng năm 2015 và các yếu tố liên quan.

Đối tượng – phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên toàn bộ 373 sinh viên Bác sĩ Y học dự phòng. Dùng bảng câu hỏi tự điền 31 câu, nội dung gồm thông tin nền, kiến thức và thực hành về phân loại chất thải rắn y tế. Xác định mối quan hệ giữa biến số độc lập và biến số phụ thuộc dùng kiểm định c2, lượng giá mối quan hệ dùng số đo tỉ số tỉ lệ hiện mắc PR và khoảng tin cậy 95%.

Kết quả: Sinh viên có kiến thức chung đúng là 5,6%; thực hành chung đúng là 36,7%. Sinh viên có kiến thức chung đúng có tỉ lệ thực hành chung đúng bằng 2,37 lần (khoảng tin cậy 95% là 1,84 đến 3,06) sinh viên có kiến thức chung chưa đúng. Mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa năm học, khoa thực tập với kiến thức chung; giữa giới tính, năm học, kiến thức đúng về nhóm chất thải y tế, kiến thức đúng về chất thải lây nhiễm, kiến thức đúng về biểu tượng chỉ loại chất thải y tế, kiến thức đúng về lượng chất thải tối đa với thực hành chung.

Kết luận: Sinh viên có kiến thức đúng là 5,6%; thực hành chung đúng là 36,7%. Sinh viên cần chú ý nhiều hơn trong các nội dung đã được học về chất thải rắn y tế đặc biệt là định nghĩa chất thải y tế, các nhóm chất thải y tế, màu sắc túi đựng chất thải y tế và biểu tượng chỉ loại chất thải y tế. Nhà trường nên điều chỉnh chương trình giảng dạy trước khi sinh viên đi thực tập, cập nhật kiến thức mới về chất thải rắn y tế đồng thời kiểm tra đánh giá các kiến thức đã học.

Từ khóa: phân loại, chất thải rắn y tế, sinh viên Y học dự phòng.

ABSTRACT :

Background – Objectives: Medical waste affects not only health care workers but also the community and it is becoming a burden for localities. Insufficient knowledge increases this burden. There is not any research done among students in Vietnam. Determine the percentage of preventive medical students at The University of medicine and pharmacy Ho Chi Minh City, have correct knowledge and practice regarding the classification of medical waste during clinical practice in 2015 and related factors.

Method: Using a cross-sectional survey on 373 students of preventive medical student with the whole sampling techniques. Using self – filled questionnaire (with 31 questions) include background, knowledge and practice regarding the classification of medical waste. Association between independent variables and outcome were assessed using chi – square test and 95% confident interval.

Results: The percentage of students has correct knowledge is 5.6%, correct practice is 36.7%. Students who have correct general knowledge, have correct practice than 2.37 times (95% confident interval from 1.84 to 3.06) compared with the students who have incorrect general knowledge. We found the relationship between the background: academic year, faculty practice and the general knowledge; the relationship between gender, academic year, correct knowledge about group medical waste, infectious waste, symbol of medical waste, the maximum amount of waste and general practice.

Conclusion: The percentage of students has correct knowledge is 5.6%, correct practice is 36.7%. Students should pay more attention in the contents have been taught about medical waste, especially the definition of medical waste, medical waste groups, color medical waste bags and symbol of medical waste. School should adjust the curricula, update new knowledge about medical waste and evaluate acquired knowledge.

Keyword: classification, medical waste, preventive medical students.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF