Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 2
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT THẬN TẬN GỐC DO UNG THƯ THẬN SAU 5 NĂM

Vũ Lê Chuyên*, Nguyễn Văn Ân*, Vĩnh Tuấn*, Nguyễn Ngọc Châu*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật cắt thận tận gốc do ung thư thận sau 5 năm, nhất là về phương diện điều trị ung thư học.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu báo cáo hàng loạt trường hợp bệnh. Đối tượng gồm 41 bệnh nhân bị ung thư thận được điều trị tại bệnh viện Bình Dân từ tháng 01/2009 đến tháng 06/2010. Bệnh nhân được phẫu thuật nội soi cắt thận tận gốc do ung thư thận. Tái khám và làm các xét nghiệm để đánh giá tình trạng của bệnh nhân sau 5 năm phẫu thuật.

Kết quả: Có 7/41 TH PTNS cắt thận tận gốc trong phúc mạc và 34/41 TH PTNS cắt thận tận gốc ngoài phúc mạc. Trong lúc phẫu thuật có 6/41 TH lấy cả tuyến thượng thận và ghi nhận giải phẫu bệnh sau mổ là không có tế bào ung thư xâm lấn. Kết quả giải phẫu bệnh: 32 TH loại tế bào sáng, 5 TH loại nhú và 4 TH loại tế bào hạt (chromophobe). Thời gian theo dõi trung bình: 67,8 tháng (60 – 78 tháng). Tỷ lệ sống sót chung sau 5 năm là 87,8% và sống không tái phát sau phẫu thuật là 85,4%. Trong quá trình theo dõi có 5/41 TH tái phát chiếm 12,2%.

Kết luận: Phẫu thuật nội soi cắt thận tận gốc điều trị ung thư thận giai đoạn T1 – T2 tại bệnh viện Bình Dân cho kết quả dài hạn tốt về mặt ung thư học và chất lượng cuộc sống.

Từ khóa: Cắt thận tận gốc, phẫu thuật nội soi.

ABSTRACT :

Objective: To evaluate the long term results of laparoscopic radical nephrectomy due to kidney cancer after 5 years, especially in terms of oncology.

Materials and methods: Prospective cases study was realized on 41 cases of kidney cancer to treat at Binh Dan hospital from 01/2009 to 06/2010. Patients received laparoscopic radical nephrectomy. We evaluate the long term results and follow – up the patients after 5 years.

Results: There are 7/41 cases intraperitoneal and 34/41 cases extraperitoneal laparoscopic radical nephrectomy. Only 6 of 41 patients underwent concurrent ipsilateral adrenalectomy of which all were for benign lesions. Pathological results: 32 cases with clear cell RCC, 5 cases with papillary RCC and 4 of chromophobe RCC. The average time of follow – up: 67.8 months (60 – 78 months). After 5 years follow – up, 36/41 cases were alive, overall survival: 87.8% with recurrent – free survival patients: 85.4%, 3/41 cases with distance metastasis. There are 5/41 cases with cancer recurrent about 12.2%.

Conclusion: Laparoscopic radical nephrectomy at Binh Dan hospital, currently is a routine, effective and efficacious treatment option for patients with T1 – T2 kidney tumor with good long term results in oncologic adequacy and quality of life.

Key words: Radical nephrectomy, laparoscopic surgery.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF