Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 2
TẠO VAN CHUYỂN LƯU NƯỚC TIỂU KẾT HỢP VỚI MỞ RỘNG BÀNG QUANG BẰNG RUỘT TRÊN CÁC BỆNH NHÂN BÀNG QUANG THẦN KINH DO CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG CỔ

Nguyễn Văn Ân*, Phạm Hữu Đoàn*, Võ Trọng Thanh Phong*, Huỳnh Đoàn Phương Mai*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả điều trị và khả năng áp dụng van chuyển lưu nước tiểu trên các bệnh nhân bị bàng quang thần kinh (BQTK) do chấn thương cột sống cổ (CTCS) và liệt tứ chi tại BV Bình Dân.

Bệnh nhân và Phương pháp: Đây là nghiên cứu hàng loạt trường hợp, hồi cứu các BN (bệnh nhân) bị CTCS cổ và được phẫu thuật tạo van chuyển lưu nước tiểu. Tất cả các BN đều bị liệt tứ chi nên không thể làm và người thân của họ cũng gặp khó khăn thực hiện thủ thuật thông tiểu sạch cách quãng (TTSCQ) qua ngả niệu đạo. Các BN này đều được phẫu thuật mở rộng bàng quang bằng ruột do BQTK co thắt và gây biến chứng lên đường tiểu trên. Theo dõi kết quả hậu phẫu của van chuyển lưu sau 3 tháng, 6 tháng, 1 năm và sau đó mỗi năm. Chúng tôi cũng theo dõi sự tuân thủ TTSCQ qua van chuyển lưu.

Kết quả: Có 9 bệnh nhân, đều là nam giới, tuổi trung bình ~ 33,2 (19 – 63). Van chuyển lưu nước tiểu được làm theo nhiều kiểu: sử dụng một đoạn ruột được thu hẹp khẩu kính 3 TH (trường hợp), phương pháp Mitrofanoff (3 TH, gồm 2 dùng ruột thừa, 1 dùng niệu quản đoạn cuối), phương pháp Monti (3 TH, gồm 2 Monti nguyên thủy, 1 spiral Monti). Thời gian theo dõi TB ~ 75,8 tháng (3 tháng – 10 năm). 8/9 BN (88,9%) đạt hiệu quả van chuyển lưu tốt và khá tốt, 1/9 BN bị van chuyển lưu kém hiệu quả (21,1%). Các BN bị liệt tứ chi không tự TTSCQ được, nhưng người thân của họ đều làm tốt công việc này.

Kết luận: Tạo hình van chuyển lưu nước tiểu là giải pháp khả thi và chấp nhận được trong hoàn cảnh Việt Nam, góp phần điều trị cho các bệnh nhân BQTK bị liệt tứ chi do CTCS cổ.

Từ khóa: Van chuyển lưu nước tiểu; Bàng quang thần kinh, Chấn thương cột sống cổ; Liệt tứ chi; Thông tiểu sạch cách quãng.

ABSTRACT :

Purpose: To evaluate the efficacy of urinary continent stoma and the tolerance of neurogenic bladder (NB) patients caused by cervical spinal cord injury (SCI).

Patient and Method: This is a retrospective case series study, from January 1995 to May 2015 at Binh Dan hospital. All patients were diagnosed as neurogenic bladder caused by cervical SCI. Because of quatriplegia, they were not possible to make SCIC via urethra. These patients were indicated to perform catheterizable urinary continent stoma, usually associated with performing augmentation enterocystoplasty to improve their upper urinary tract complication cuased by spastic NB. The patients were followed-up 3 month, 6 month, 1 year and then each year after that after operation.

Result: 9 patients were collected. All of them were male with average age ~ 33.2 (19 – 63). Continent stomas were performed by several procedures: diameter-reduced small intestine (3 cases), Mitrofanoff (3 cases: 2 with appendix, 1 with distal ureter), Monti (2 cases) and Spiral Monti (1 case). The follow-up time was ~ 75.8 months (3 months to 10 years). The efficacy of continent stomas was evaluated as good (5 cases), rather good (3 cases) and bad quality (1 case). All patients could not realized SCIC, but their relatives were tolerated by this technique.

Conclusion: Continent stoma is an acceptable solution for management of NB patients with cervical SCI in situation of Viet Nam.

Key words: Urinary continent stoma; Neurogenic bladder; Cervical spinal cord injury; Quatriplegia; Self clean intermittent catheterization.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF