Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 2
XÁC ĐỊNH TỶ LỆ MẮC BỆNH BÀNG QUANG TĂNG HOẠT CỦA NGƯỜI LỚN TẠI VIỆT NAM

Vũ Lê Chuyên*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ mắc bệnh bàng quang tăng hoạt của người lớn tại Việt Nam.

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện tại 3 thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Hà Nội, sử dụng bảng câu hỏi tầm soát các triệu chứng rối loạn đường tiểu dưới và tần suất mắc bệnh OAB trong cộng đồng.

Kết quả: Tỷ lệ mắc bàng quang tăng hoạt của người lớn tại Việt Nam là 12,2%, tỷ lệ mắc OAB khô là 9,7%, OAB ướt là 2,5%. Tỷ lệ mắc OAB ở nữ cao hơn nam và cao nhất ở độ tuổi từ 26 – 45 tuổi.

Kết luận: Đây là nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam về tầm soát tỷ lệ mắc bệnh OAB trong cộng đồng. Kết quả nghiên cứu cũng đưa ra tỷ lệ mắc các triệu chứng đường tiểu dưới của người Việt Nam.

Từ khóa: bàng quang tăng hoạt, triệu chứng rối loạn đường tiểu dưới.

ABSTRACT :

Objective: Estimate the prevalence of overactive bladder (OAB among men and women in Vietnamese using the 2002 International Continence Society (ICS) definitions.         

Methods: This population-based, cross-sectional survey was conducted in Ho Chi Minh City, Hue, Hanoi using questionnaire interviews. Data were stratified by age and gender.

Results: The overall prevalence of OAB in Vietnamese is 12.2%, the rate of dry OAB is 9.7% and wet OAB is 2.5%. The rate OAB in women is higher than men and the highest with age between 26-45 (41.8%).

Conclusions: This study is the first population-based survey to assess prevalence rates of OAB in Vietnamese using the 2002 ICS definitions. The results indicate that lower urinary tract symptoms are highly prevalent in Vietnam.

Keywords: overactive bladder, lower urinary tract symptoms.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF