Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 2
XÂY DỰNG YÊU CẦU KỸ THUẬT, LẬP TRÌNH VÀ ĐÁNH GIÁ PHẦN MỀM TRA CỨU HỆ THỐNG NHÀ THUỐC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phạm Quốc Bảo*, Chung Khang Kiệt*, Trương Văn Đạt*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề & mục tiêu: Tính đến năm 2014, Tp. HCM có 4649 nhà thuốc đạt chuẩn GPP. Việc số lượng các nhà thuốc ngày càng tăng tạo ra nhiều khó khăn trong công tác quản lý và tìm kiếm thông tin. Nhằm tạo một cổng thông tin liên lạc về nhà thuốc có pháp lý tin cậy, hình ảnh thực tế và vị trí cụ thể trên bản đồ, đề tài được thực hiện với các mục tiêu: Xây dựng cơ sở dữ liệu nhà thuốc, xây dựng yêu cầu kỹ thuật, lập trình, đánh giá phần mềm tra cứu hệ thống nhà thuốc tại Thành phố Hồ chí minh.

Đối tượng & Phương pháp: Cơ sở dữ liệu 300 nhà thuốc trên 24 quận huyện của Tp. HCM được thu thập thông tin và xác định tọa độ địa lý trên bản đồ của Google Maps. Thiết kế Yêu cầu kỹ thuật và giao diện. Sử dụng các ngôn ngữ: HTML, CSS, PHP, JavaScript tiến hành lập trình phần mềm. Sau đó thử nghiệm phần mềm dựa vào yêu cầu kỹ thuật đã có.

Kết quả & Bàn luận: Cơ sở dữ liệu 300 nhà thuốc được thu thập hoàn chỉnh và quản lý bằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Mỗi nhà thuốc trong CSDL có 12 mục thông tin. Tham khảo giao diện và các chức năng của 5 phần mềm tra cứu nhà thuốc trong và ngoài nước. Yêu cầu kỹ thuật, giao diện phần mềm được đề xuất và thiết kế. Phần mềm sau khi lập trình được đưa lên máy chủ của nhà cung cấp HOSTVN và được truy cập trực tuyến tại địa chỉ tên miền http://bandonhathuoc.com. Phần mềm cơ bản đáp ứng  Yêu cầu kỹ thuật đặt ra, kết quả đánh giá cài đặt, vận hành, hiệu năng đều đạt.

Kết luận: Phần mềm Tra cứu hệ thống nhà thuốc tại Tp. HCM (Bản Đồ Nhà Thuốc) đã được xây dựng hoàn chỉnh theo mô hình thác nước với 300 nhà thuốc trong CSDL và đạt tất cả các yêu cầu về đánh giá phần mềm.

Từ khóa: đánh giá phần mềm, GPP, Yêu cầu kỹ thuật.

ABSTRACT :

Background: Up to 2014, HCMC has had 4649 GPP pharmacies. The increasing in the number of pharmacies created many difficulties in management and information searching. To build an information port with qualification legal, actual images and specific location on a map, the assay was made with 3 objectives: Building a database of pharmacies in HCMC; analyzing and designing; developing and validating the software for searching pharmacies in HCMC.

Objectives and Methods: The information and geographic coordinates of 300 pharmacies across 24 districts of HCMC were collected and mapped in Google Maps. Using the Waterfall model, User Requirement Specifications, Software Requirement Specifications were proposed and software interface was designed by using PowerPoint 2013. The software was developed by using HTML, CSS, PHP, JavaScript languages. Then the software was validated based on available URS and SRS.

Results: Database of 300 pharmacies was completely collected and managed by the database management system MySQL. Each pharmacy in the database had 12 fields of information. Refering to the interface and the specifications of the 5 pharmacy searching softwares. User requirement specifications, interface software, software requirement specifications were proposed and designed. Then, the software was programmed with programing languages, uploaded to HOSTVN host and could be accessed on a computer with an Internet connection at: the domain http://bandonhathuoc.com. The software was achieved all the requirements of qualification software (IQ, OQ, and PQ).

Conclusion: The software for searching pharmacies in HCMC was fully developed and qualificated with 300 pharmacies in the database.

Key words: Qualification software, GPP, User requirement specifications

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF