Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 2
PHÂN TÍCH GÁNH NẶNG KINH TẾ BỆNH UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG TỪ GÓC NHÌN CƠ QUAN BẢO HIỂM Y TẾ

Trần Thị Thu Thủy*, Ngô Thảo Nguyên*, Nguyễn Thị Thu Thủy*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Ung thư đại trực tràng (UTĐTT) là bệnh mãn tính có thời gian điều trị kéo dài với chi phí cao, đem lại gánh nặng kinh tế (GNKT) không hề nhỏ đối với cá nhân và hệ thống y tế. Đánh giá GNKT UTĐTT ở các giai đoạn khác nhau của bệnh là vô cùng cấp thiết, là cơ sở để cơ quan bảo hiểm và các nhà hoạch định chính sách y tế phân bổ nguồn vốn ngân sách hợp lý, góp phần làm giảm áp lực GNKT của bệnh UTĐTT đối với hệ thống y tế quốc gia.

Mục tiêu: Phân tích gánh nặng kinh tế bệnh ung thư đại trực tràng từ góc nhìn cơ quan bảo hiểm y tế.

Đối tượng – Phương pháp nghiên cứu: Đối tượng: Gánh nặng kinh tế của bệnh ung thư đại trực tràng. Phương pháp: Mô hình hóa bằng mô hình cây quyết định, phân tích"giá thành bệnh", phân tích gánh nặng kinh tế của bệnh, tổng quan hệ thống.

Kết quả: Chi phí điều trị UTĐTT ở giai đoạn 0-I, II, III và IV lần lượt là 1.875.400; 743.794.781; 820.152.370 và 1.351.373.526 VNĐ. Trong cấu trúc tổng chi phí ở từng giai đoạn, chi phí dành cho thuốc tăng dần và cho dịch vụ y tế giảm dần. Tổng GNKT của UTĐTT tại Việt Nam mỗi năm là 5.925,14 tỷ VNĐ. GNKT cao nhất ở giai đoạn II (2.061,80 tỷ VNĐ), giảm dần ở giai đoạn III (1.989,69 tỷ VNĐ), IV (1.873,00 tỷ VNĐ) và thấp nhất ở giai đoạn 0-I (0,65 tỷ VNĐ). So sánh kết quả các nghiên cứu về GNKT UTĐTT được tiến hành ở 9 quốc gia, GNKT UTĐTT cao nhất thuộc về khối Châu Âu với tổng giá trị là 2.031,71 triệu USD, Việt Nam đứng hàng thứ 5 (263,83 triệu USD) nhưng có tỷ lệ GNKT trên tổng số GDP (0,1498%) cao nhất trong các quốc gia được đánh giá.

Kết luận: GNKT của UTĐTT đang trở thành vấn đề kinh tế xã hội quan trọng của Việt Nam và đặt ra câu hỏi lớn cho các cơ quan quản lý nhà nước về y tế trong việc phân bổ nguồn vốn ngân sách một cách cân bằng giữa UTĐTT và các căn bệnh khác.

Từ khóa: gánh nặng kinh tế, ung thư đại trực tràng, giá thành bệnh, mô hình cây quyết định.

ABSTRACT :

Background – Objectives: Colorectal cancer is a chronic disease which requires long-term and costly treatment, thus it places a heavy economic burden on both patients and the healthcare system. It is imperative that we evaluate the economic burden of this disease at different stages. Such evaluation would form a basis for health insurance agency and policy makers to allocate the healthcare budget reasonably, and contribute to reduce the pressure of colorectal cancer’s economic burden on the national healthcare system.

Method: Modeling with decision-tree models, cost of illness analysis, economic burden analysis, systematic analysis.

Results: The total costs of treatment at stage 0-I, II, III and IV were 1,875,400; 743,794,781; 820,152,370 and 1,351,373,526 VND, respectively. In the cost structure of colorectal cancer, the percentage cost for drug increased and of medical service reduced. The annual economic burden of colorectal cancer in Vietnam is 5,925.14 billion VND, of which 78.85% belongs to drug cost and 21.15% belongs to medical service cost. The highest burden was at stage II (2,061.80 billion VND). Stage III (1,989.69 billion VND) and IV (1,873 billion VND) placed lower burden and stage 0-I was the lowest (0.65 billion VND). According to the results of colorectal cancer economic burden studies in 9 countries, the highest burden was in Europe with a total value of $2,031.71 million. Vietnam ranked fifth ($263.83 million), however, the economic burden accounted for the most in total GDP (0.1498%) amongst 9 countries.

Conclusion: The economic burden of colorectal cancer is socially and economically becoming more critical in Vietnam. It is essential that the state health management agency should find a solution to (reasonably) allocating health budget for colorectal cancer amongst other diseases.

Key words: economic burden, colorectal cancer, cost of illness, decision-tree models.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF