Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 2
PHÂN TÍCH CHI PHÍ – HIỆU QUẢ CỦA BEVACIZUMAB PHỐI HỢP VỚI CARBOPLATIN/PACLITAXEL SO VỚI PACLITAXEL/CARBOPLATIN TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN MUỘN TẠI VIỆT NAM

Trần Thị Thu Hà*, Nguyễn Thị Thu Thủy*, Phạm Đình Luyến*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Bevacizumab (Bev) - liệu pháp nhắm trúng đích được chỉ định phối hợp với phác đồ hóa trị trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn muộn (UTPKTBN GĐM) với hiệu quả và an toàn của được chứng minh trong nhiều thử nghiệm lâm sàng. Tuy nhiên, giá thành cao của Bev là rào cản rất lớn khi chỉ định thuốc trên thực tế lâm sàng đặc biệt đối với quốc gia có ngân sách dành cho y tế chưa cao như tại Việt Nam.

Mục tiêu: Phân tích chi phí – hiệu quả của phác đồ phối hợp bevacizumab-carboplatin-paclitaxel (BCP) và paclitaxel-carboplatin (PC) trong điều trị UTPKTBN GĐM tại Việt Nam

Đối tượng – Phương pháp nghiên cứu: Đối tượng: Phác đồ điều trị ung thư phổi của Hệ thống ung thư Hoa Kỳ; thử nghiệm ECOG 4599; Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh một số Bệnh viện chuyên khoa tại Tp.HCM; Tổng hợp kê khai và kê khai lại thuốc nhập khẩu của Cục Quản lý Dược tính đến tháng 07/2014. Phương pháp: Mô hình hóa bằng mô hình Markov, phân tích chi phí – hiệu quả, phân tích độ nhạy một chiều.

Kết quả: Trong điều trị UTKTBN GĐM, phối hợp Bev vào PC làm chi phí tăng thêm 279 triệu đồng và thêm 0,15 năm sống có chất lượng so với phác đồ không phối hợp. Với mỗi năm sống có chất lượng tăng thêm bệnh nhân phải chi trả khoảng 1,86 tỷ đồng. Phân tích độ nhạy cho thấy đơn giá Bev và cân nặng bệnh nhân là 2 yếu tố ảnh hưởng nhất đến hiệu quả kinh tế của Bev.

Kết luận: Bev không có hiệu quả kinh tế khi phối hợp với PC trong điều trị UTPKTBN GĐM tại Việt Nam.

Từ khóa: Bevacizumab, ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn muộn, chi phí – hiệu quả

ABSTRACT :

Background - Objectives: Bevacizumab – the  target therapy combining with chemotherapy has been indicated in advanced non-small cell lung cancer (NSCLC) with the efficacy and safety of bevacizumab proved in many clinical researches. However, the high price of bevacizumab causes certain barriers in treatment, especially in Vietnam. The study aims to analyze the cost-effectiveness of the combination of bevacizumab with carboplatin/paclitaxel (BCP) versus paclitaxel/carboplatin (PC) in the treatment of advanced NSCLC.

Materials and methods: Materials: Guidelines of National Comprehensive Cancer Network in NSCLC treatment; ECOG trial 4599; Pricelists of medical services in some hospitals in Ho Chi Minh city; Pricelists of imported drugs of Pharmaceutical Administration Department until July, 2014. Methods: Markov modelling, cost of illness analysis, cost-effectiveness analysis, one-way probabilistic sensitivity analysis.

Results: In the treatment of advanced NSCLC, the combined regimen of bevacizumab and PC raised about 297 millions VND in the treatment cost and 0.15 quality-adjusted life years (QALY) compared with PC regimen only. The cost for one incremental QALY was about 1.86 billions VND. One-way probabilistic sensitivity analysis showed that the price of bevacizumab and patient’s weight was 2 leading factors that significantly influenced the economic effectiveness of bevacizumab in NCSLC treatment.

Conslusion: Bevacizumab showed no economic benefit when combining with PC in treatment of advanced NSCLC patients in Vietnam.

Key words: Bevacizumab, advanced non-small cell lung cancer, cost-effectiveness analysis.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF