Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 2
XÂY DỰNG YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ ĐÁNH GIÁ PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHOA XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC THEO TIÊU CHUẨN ISO 15189:2012

Hoàng Thùy Linh*, Đỗ Quang Dương**, Nguyễn Đức Tuấn**

TÓM TẮT :

Mở đầu – Mục tiêu: Để tiêu chuẩn hóa chất lượng phòng xét nghiệm cần có sự hỗ trợ từ hệ thống công nghệ thông tin để quản lý thông tin và các hoạt động chuyên môn., trong bài báo này, chúng tôi công bố các yêu cầu kỹ thuật để xây dựng và đánh giá phần mềm hỗ trợ khoa xét nghiệm huyết học theo tiêu chuẩn ISO 15189:2012.

Đối tượng – Phương pháp nghiên cứu: Khảo sát tình hình hoạt động của hai khoa xét nghiệm huyết học bệnh viện Nhi đồng 2 và bệnh viện bệnh Nhiệt đới, bao gồm phân tích yêu cầu của ISO 15189:2012, những hoạt động, quy trình, khó khăn, và các yêu cầu chưa thực hiện được. Dựa vào kết quả khảo sát và các yêu cầu của ISO 15189:2012 đã xây dựng yêu cầu kỹ thuật và đánh giá phần mềm.

Kết quả: Đã mô tả, phân tích và so sánh hoạt động của hai khoa xét nghiệm huyết học, từ đó đã xây dựng yêu cầu kỹ thuật cho phần mềm quản lý khoa xét nghiệm huyết học theo tiêu chuẩn ISO 15189:2012, thiết kế giao diện và đánh giá phần mềm về tính ứng dụng, thiết kế, cài đặt, vận hành và hiệu năng với kết quả đáp ứng được 39/40 yêu cầu của ISO 15189:2012.

Kết luận: Phần mềm được viết dựa theo yêu cầu kỹ thuật xây dựng đã hỗ trợ cho người dùng trong việc quản lý khoa xét nghiệm huyết học theo tiêu chuẩn ISO 15189:2012. Ngoài ra phần mềm còn tích hợp các chức năng có thể ứng dụng vào việc đánh giá chất lượng hàng hóa khi đấu thầu mua sắm vật tư – hóa chất – thiết bị xét nghiệm.

Từ khóa: Phần mềm quản lý, xét nghiệm huyết học, ISO 15189:2012, tiêu chuẩn chất lượng, chất lượng xét nghiệm.

ABSTRACT :

Background - Objectives: In order to standardize laboratories, it is necessary for the laboratories not only to improve human resource management, test procedures, and material facilities but also to apply software solution to manage information, documents and professional activities.

Object and Methods: Investigate hematology laboratories of Children’s hospital 2 and Hospital of tropical diseases, including analysis of ISO 15189:2012 requirements, the advantages and difficulties of daily professional activities and test procedures, and the unsolved issues. The user requirement specification to apply software solution for management of hematology labs was developed and the software interface on the basis of recommended URS was designed. After the software having been programmed, validation of the system via true data on the applications, and design, installation, operational and performance qualification were conducted.

Results: The description, analysis, and comparison between two hematology laboratories’ daily professional activities were completed. Based on these results, the user requirement specification to apply software solution for management of hematology laboratory by ISO 15189:2012 standards was developed, including system requirements (hardware configuration and supported software), functional requirements (input, database, and output). Structure of the software interface, including main menu and submenu, definition of tool functions, and report forms, etc. were designed. All designs were based on the database structure and the core of issues to ensure logical system. Qualification of the software in terms of the applications, design, installation, operational and performance were conducted. As a result, 39 out of 40 ISO 15189:2012 requirements were fulfilled.

Conclusion: The software supports management of hematology laboratory. Moreover, the software can perform other functions which may be applied for evaluation of product quality in case of bidding consumable materials, chemicals, solvents, agents, and quality control equipment.

Key words: Software for management, hematology test, ISO 15189:2012, user requirement specification (URS), quality control of laboratory.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF