Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 2
ỨNG DỤNG BIỂU ĐỒ SHEWHART ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH CẤP PHÁT THUỐC TẠI BỆNH VIỆN QUẬN 6 – TP. HỒ CHÍ MINH

Võ Công Nhận*, Phạm Đình Luyến**, Đỗ Quang Dương**, Huỳnh Văn Hóa**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Hoạt động quản lý và sử dụng thuốc tại các bệnh viện càng ngày càng được quản lý chặt chẽ từ những chủ trương của Bộ Y tế. Bài báo này giới thiệu kết quả ứng dụng biểu đồ kiểm soát Shewhart trong việc đánh giá tính ổn định của quy trình cấp phát thuốc nhằm giúp Bệnh viện (BV) Quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh kiểm soát và dần giảm thiểu các sai sót trong khâu cấp phát thuốc tại bệnh viện, đây là định hướng ứng dụng cho các bệnh viện khác có thể tham khảo nhằm nâng cao chất lượng bệnh viện.

Phương pháp: Đánh giá quy trình cấp phát thuốc bằng biểu đồ kiểm soát Shewhart dựa vào kết quả khảo sát 6.950 đơn thuốc BHYT ngoại trú trong 25 ngày tại BV Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả: Qua khảo sát 6.950 đơn thuốc, tỷ lệ sai sót liên quan đến việc cấp phát thuốc phát sinh trong thời gian khảo sát là: Cấp phát thuốc sai tên người bệnh (0,03%), Cấp phát thuốc sai số lượng (0,76%), Cấp phát sai tên thuốc (0,04%), Cấp phát thuốc sai nồng độ, hàm lượng (0,33%), Cấp phát thuốc sai dạng bào chế (0,09%). Với việc áp dụng biểu đồ Shewhart p cho thấy quy trình cấp phát thuốc tại BV Quận 6 chưa được kiểm soát. Tuy nhiên, sau khi áp dụng một số can thiệp có liên quan, kết quả đề xuất đã giúp BV kiểm soát được quy trình cấp phát thuốc tốt hơn trước.

Kết luận: Qua kết quả nghiên cứu, sau khi áp dụng phương pháp phân tích bằng biểu đồ Shewhart quy trình cấp phát thuốc tại BV Quận 6 được đánh giá một cách khoa học và chính xác. Dựa vào kết quả đánh giá, BV đã có những can thiệp hiệu quả và chính xác hơn nhằm kiểm soát quy trình cấp phát thuốc tại BV.

Từ khóa: Biểu đồ kiểm soát Shewhart, quy trình cấp phát thuốc, sai sót thuốc.

ABSTRACT :

Objectives: The management and use of drugs in hospitals have been increasingly strictly managed by policy of the Vietnam Ministry of Health. This paper introduced an application of Shewhart control chart in examining the stability of the medication dispensing process. The study results help the hospital imposing significant solutions to gradually reduce medication errors in the dispensing processand could be the reference for other hospitals in order to improve the quality of hospital activities. 

Material and Methods: Reviewing the medication dispensing process using Shewhart control charts based on surveying 6,950 prescriptions in 25 days.

Results: After evaluating the 6,950 prescriptions, the proportion of errors related to medication dispensing incurred during the survey were: incorrect patient name (0.03%), incorrect drug quantity (0.76%), incorrect drug name (0.04%), incorrect drug concentration and drug strength (0.33%), incorrect dosage form (0.09%). With the application of the Shewhart p control chart for examining, it was obviously that the medication dispensing process in Hospital of District 6 had not been controlled. However, after applying some relevant solutions, medication dispensing processes could be controlled better.

Conclusion: After applying analytical methods using Shewhart control chart, the medication dispensing process in Hospital of District 6 were examined scientifically and accurately. Based on the study results , the hospital has imposed and implemented some effective and more precise solutions to control the medication dispensing process.

Key words: Shewhart control chart, dispensing process, medication errors.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF