Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 2
PHÂN TÍCH CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ BẠCH CẦU MÃN DÒNG TỦY DƯỚI GÓC NHÌN CỦA NGƯỜI BỆNH

Nguyễn Thị Hạnh Thư*, Lương Thanh Long*, Nguyễn Thanh Vy*, Nguyễn Thị Thu Thủy*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Bạch cầu dòng tủy mạn tính (BCMDT) là bệnh ác tính với tỷ lệ tử vong cao, đặc trưng bởi sự tăng sinh bất thường số lượng tế bào máu. Thời gian điều trị kéo dài kèm theo các liệu pháp có giá thành cao gây gánh nặng kinh tế rất lớn lên người bệnh và toàn xã hội.

Mục tiêu: Phân tích chi phí trực tiếp y tế. Phân tích chi phí trực tiếp ngoài y tế và chi phí gián tiếp. Đánh giá chi phí điều trị BCMDT

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: chi phí điều trị BCMDT dưới góc nhìn của người bệnh. Phương pháp nghiên cứu: Mô hình hóa bằng mô hình cây quyết định dựa trên hướng dẫn điều trị BCMDT tại bệnh viện Truyền máu huyết học tp HCM nhằm ước tính chi phí trực tiếp y tế. Khảo sát bằng phiếu khảo sát trên người bệnh BCMDT để ước tính chi phí trực tiếp ngoài y tế và chi phí gián tiếp.

Kết quả: Tổng chi phí điều trị trung bình hàng năm trên mỗi người bệnh BCMDT cao hơn ở giai đoạn tiến triển so với mạn (968,4 triệu so với 734,70 triệu VNĐ, tương ứng). Trong đó chi phí trực tiếp y tế chiếm ưu thế với tỷ lệ 98% ở cả hai giai đoạn. Chi phí trực tiếp ngoài y tế và gián tiếp có giá trị tương ứng 7,4 triệu và 6,02 triệu.

Kết luận: Tổng chi phí điều trị BCMDT mỗi năm khá cao với chi phí trực tiếp y tế chiếm ưu thế. Những hiểu biết về giá trị và cấu trúc chi phí điều trị là bước cơ bản để lập kế hoạch và thực hiện các chính sách y tế quan nhằm giảm gánh nặng kinh tế của bệnh.

Từ khóa: bạch cầu mạn dòng tủy, gánh nặng kinh tế, chi phí điều trị, chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp...

ABSTRACT :

Background-Objectives: Chronic myeloid leukemia (CML) is a malignant disease with high mortality, characterized by the abnormal growth of blood cell number. Long-term treatment and many treatment regimens with high cost caused high economic burden of disease on patients and society as well.

Objective: - Analyze the medical direct cost of chronic myeloid leukemia. - Analyze the non- medical direct and indirect cost of chronic myeloid leukemia. - Analyze total cost of chronic myeloid leukemia from patients’ perspective

Method: Modelling method with decision - tree model based on the chronic myeloid leukemia treatment guideline of Blood Transfusion and Hematology hospital in HCMC to estimate medical direct cost. A cross-sectional survey on eligible patients was conducted to estimate the non-medical direct cost and indirect cost.

Results: The average annual total cost of chronic myeloid leukemia was higher in advanced phase compared with chronic phase (968.39 million vs 734.70 million VND, respectively). The medical direct cost takes dominant part in the structure cost (98%) in both phases. The non-medical direct cost was 7.4 million VND and indirect cost was 6.02 million VND per year.

Conclusion: The average annual total cost of chronic myeloid leukemia was higher in advanced phase compared with chronic phase with dominant part of medical direct cost. Understanding value and structure of cost of CML is the fundamental step to plan and implement relevant policies to decrease the economic burden of this disease.

Key words: Chronic myeloid leukemia, economic burden, cost of treatment, direct cost, indirect cost….


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF