Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 2
KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI NHÀ NGƯỜI BỆNH ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ Y TẾ TẠI TRUNG TÂM DINH DƯỠNG TP HỒ CHÍ MINH

Hà Thị Hồng Quỳnh*, Võ Quang Trung*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Chú trọng sự hài lòng của người nhà người bệnh khi đến khám tại các trung tâm y tế nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, tăng cường hiệu quả khám chữa bệnh.

Mục tiêu: Đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nhà người nhà người bệnh khi đến khám tại Trung tâm dinh dưỡng TP.HCM

Đối tượng - phương pháp nghiên cứu: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nhà người nhà người bệnh khi đến khám tại Trung tâm Dinh dưỡng thông qua phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Sử dụng phần mềm SPSS 20 để xử lý số liệu thống kê.

Kết quả: Bộ câu hỏi xây dựng hợp lý với độ tin cy và mức độ hội tụ cao, hệ số Cronbach’s alpha r=0,914, hệ số ICC=0,910 và p-value<0,001, hệ số KMO=0,883, phép kiểm Bartlett đạt giá trị p<0,001. Có 3 yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sự hài lòng là chủng ngừa, bán thuốc và hẹn khám với bác sĩ qua điện thoại. Các yếu tố còn lại như tuổi tác, giới tính, trình độ học vấn, nơi cư trú, đối tượng đến khám, số lần khám bệnh, biết đến Trung tâm qua đâu hay các dịch vụ khác của Trung tâm Dinh dưỡng đều có p-value>0,05 nên không ảnh hưởng đến sự hài lòng.

Kết luận: Bộ câu hỏi đưa ra là hợp lý, bổ sung thêm công cụ đo lường sự hài lòng cho các nghiên cứu trước đó. Cần mở rộng thực hiện trên các bệnh viện, trung tâm y tế trong địa bàn thành phố cũng như các tỉnh/thành phố khác trên cả nước.

Từ khóa: sự hài lòng, trung tâm dinh dưỡng, dịch vụ y tế, Thành phố Hồ Chí Minh.

ABSTRACT :

Background – Objectives: The research focused on the satisfaction of patient’ relatives to improve quality of healthcare services and treatment results. The specific objective of this study was to measure factors influencing the satisfaction of patient’ relatives to healthcare services in nutrition center of Ho Chi Minh City.

Methods: Qualitative and quantitative studied were carried out to analyze the factors involved with the satisfaction of patient’ relatives who was take care to healthcare services in nutrition center of Ho Chi Minh City. Data management and analysis were performed using SPSS 20 software.

Results: The questionnaire was rationally built with high reliability and convergence. Particularly, Cronbach’s alpha coefficient r was 0.914, the coefficient of ICC was 0.910 and p-value<0.01. Our study revealed that there were 3 factors directly affecting the patient’s relative’s satisfaction including vaccination, medicine sales and medical appointment via telephone. The others factors including age, gender, educational level, living place, center visits, subject examination recognized about p-value>0.05 so that those factor was not associated with the satisfaction of research objects.

Conclusion: The questionnaire is reasonable, adding more satisfaction measurement tools to the previous study. The research should be broadly done on hospitals, health centers in the city as well as the provinces/cities across the country.

Key words: satisfaction, nutrition center, healthcare services, Ho Chi Minh City.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF