Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 2
ĐÁNH GIÁ CHI PHÍ DỊCH VỤ Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ PLEIKU GIA LAI

Cao Phạm Phương Linh*, Võ Quang Trung*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Hiện nay, nhiều nước trên thế giới đã đưa ra bộ chi phí đơn vị tiêu chuẩn, nhằm đưa ra chính sách đúng đắn và nâng cao chất lượng của nghiên cứu kinh tế y tế. Từ đó, nhu cầu bộ chi phí đơn vị tiêu chuẩn ở Việt Nam là vô cùng cần thiết.

Mục tiêu: Tính toán chi phí dịch vụ y tế theo phương pháp dựa trên tỷ lệ của chi phí và phí tổn (Ratio cost to charge: RCC) tại Bệnh viện Thành phố Pleiku, Gia Lai.

Đối tượng - Phương pháp nghiên cứu: Đối tượng là chi phí của tất cả dịch vụ y tế tại bệnh viện (772 dịch vụ) trong năm 2014. Quan điểm của đề tài nghiên cứu được xác định từ nhà cung cấp dịch vụ (bệnh viện). Phương pháp dựa trên tỷ lệ của chi phí và phí tổn (RCC) được sử dụng để tính chi phí.

Kết quả: Trong năm 2014, bệnh viện đã thực hiện 145.731 lượt dịch vụ, 50.000 lượt khám bệnh, 60.000 đơn thuốc được cấp phát. Tổng số tài sản cố định tính đến năm 2014 là 673 đơn vị. Chi phí vật tư cả năm của bệnh viện khoảng 20 tỷ VNĐ. Hệ số RCC cho thấy 9 khoa đều lỗ trong việc cung cấp dịch vụ.

Kết luận: Tính được chi phí của 772 dịch vụ tại Bệnh viện, trong đó bao gồm đầy đủ các loại chi phí: chi phí trực tiếp (thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao; điện, nước; lương và phụ cấp; khấu hao tài sản cố định; sửa chữa máy móc) và chi phí gián tiếp.

Từ khóa: Chi phí, dịch vụ y tế, RCC, bệnh viện, Gia Lai.

ABSTRACT :

Background- Objectives: Nowadays, the reference unit cost of healthcare services have been introduced into not only healthcare economic evaluation analyses, but also reimbursement by social security systems to provide proper policies. The objective of study is explore the unit cost of healthcare services in General Hospital of Pleiku, Gia Lai Province.

Methods: Data was collected in fiscal year 2014 on all medical services in hospitals (772 services). The perspective of research is from hospital with ratio cost to charge (RCC) methodology.

Results: During 2014, the hospital has performed 145,731 services, 50,000 visits, 60,000 prescriptions are issued. Total fixed assets is 673 units. Material costs for whole year is about 20 billion VNĐ. The RCCs shows that 9 departments gained profit in services provider.

Conclusion: Calculated the cost of 772 services in hospital, which includes a full range of costs as direct cost (material cost with or without drugs; utility cost; labor cost; capital cost...), indirect cost.

Key words: Cost, healthcare services, RCC, hospital, Gia Lai. 

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF