Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 2
KHẢO SÁT TÌNH HÌNH KÊ ĐƠN THUỐC TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CƠ SỞ 2 TRONG THÁNG 06/2015

Nguyễn Trần Giáng Hương*, Nguyễn Thị Quỳnh Nga*, Nguyễn Hoàng Thuyên*, Phạm Đình Luyến*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Việc thường xuyên theo dõi thực hiện tốt quy chế kê đơn, chỉ số kê đơn dựa trên hệ thống kê đơn điện tử phải được chú trọng nhằm đảm bảo sử dụng thuốc an toàn hợp lý cho bệnh nhân.

Mục tiêu: Đánh giá thực hiện quy chế kê đơn và các chỉ số kê đơn cho bệnh nhân ngoại trú tại Bệnh viện Đại Học Y dược Tp.HCM Cơ sở 2.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang với phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên phân tầng, sử dụng MS Excel 2010 và IBM SPSS 20.0 để phân tích thống kê 400 đơn thuốc điều trị ngoại trú trong tháng 06/2015.

Kết quả: Đơn thuốc khảo sát thực hiện đúng theo quy chế kê đơn 92,5%. Giá trị trung bình của các chỉ số kê đơn tại bệnh viện theo WHO/INRUD lần lượt là % generic (82,76% so với 100%) cao hơn so với báo cáo ở Thái Lan 67,4%; % kháng sinh (33,75% so với 30%),tỷ lệ này là 36,7% tại Malaysia và tại Thái Lan là 23,1% (bệnh viện vùng). Số thuốc trung bình trong một đơn thuốc ngoại trú cao hơn giá trị khuyến cáo của WHO (4,35 so với 2). Chỉ số này là 3,33 ở Malaysia; 4,13 (bệnh viện vùng) ở Thái Lan.

Kết luận:Tình hình kê đơn thuốc tại bệnh viện khảo sát phù hợp quy chế kê đơn, tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề cần được chấn chỉnh.

Từ khóa: kê đơn thuốc, kê đơn điện tử, chỉ số kê đơn.

ABSTRACT :

Background: The regular implementation review of prescription regulations, prescribing indicators based on e-prescribing systems is required to ensure safe and rational use of drugs.

Objectives: Evaluate the implementation of prescription regulations, prescribing indicators of outpatients at University Medical Center Ho Chi Minh City Branch 2.

Methods: Cross-sectional description with stratified random sampling method, used MS Excel 2010 and the IBM SPSS statistic 20.0 software to survey 400 outpatient prescriptions in June 2015.

Results: Prescriptions to comply with regulations are 92.5%. The mean values of prescribing indicators in the surveyed hospitals were estimated to be within the WHO values for generics (82.76% vs. 100%) higher than a report in Thailand 67.4%, antibiotics (33.75% vs. 30 %). Compared to studies carried out in Malaysia reported antibiotic figures of 36.7%; 23.1% (Referral Hospital) in Thailand. The number of drugs per prescription was found to be more than the WHO optimal value (4.35 vs. 2) respectively. According to other studies, this indicator is 3.33 in Malaysia; 4.13 (Referral Hospital) in Thailand. 

Conclusion: Drug prescription practices in this study is complied with regulations. To achieve the goal of safe, effective and rational use of drugs, there is a need for adjustment of current prescribing practice in the hospital.

Key words: drug prescribing, e-prescribing, prescribing indicators. 

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF