Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 2
NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA NĂNG LỰC TÂM LÝ, CHẤT LƯỢNG SỐNG TRONG CÔNG VIỆC VÀ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC CỦA DƯỢC SĨ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

Phạm Vĩnh Thăng*, Nguyễn Thị Quỳnh Nga**, Nguyễn Thị Hải Yến**, Phạm Đình Luyến**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Năng lực tâm lý (NLTL) và chất lượng sống trong công việc (CLSCV) là những yếu tố ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả công việc (HQCV) của người lao động nói chung và đối với dược sĩ nói riêng.

Mục tiêu: Nghiên cứu mối quan hệ giữa NLTL, CLSCV với HQCV của dược sĩ tại các cơ sở dược trên địa bàn tỉnh An Giang.

Đối tượng – Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu xây dựng thang đo gồm năm khái niệm: (1) NLTL (hy vọng, lạc quan, tự tin, hồi phục tinh thần), (2) CLSCV, (3) HQCV, (4) nỗ lực trong công việc, (5) tính hấp dẫn của công việc. Cỡ mẫu là toàn bộ dược sĩ công tác tại An Giang (n=184) và dữ liệu được phân tích với phần mềm SPSS 20.0 Amos Graphics 22.0 với mô hình cấu trúc tuyến tính và phân tích cấu trúc đa nhóm. 9 giả thuyết được thành lập để kiểm tra mối quan hệ giữa các thành phần nghiên cứu.

Kết quả: Kết quả nghiên cứu cho thấy sự phù hợp của mô hình với dữ liệu nghiên cứu: CMIN/DF = 2,56; GFI = 0,916; TLI = 0,914; CFI = 0,901; RMSEA = 0,077. Các nhân tố tự tin, nỗ lực trong công việc, chất lượng sống trong công việc là những nhân tố ảnh hưởng có ý nghĩa đến HQCV. Khi phân tích từng nhóm đối tượng, vai trò của các yếu tố này có sự thay đổi giữa các nhóm.

Kết luận: Kết quả nghiên cứu là cơ sở đề xuất giải pháp góp phần cải thiện NLTL, CLSCV và tối ưu hóa HQCV cho các dược sĩ tại tỉnh An Giang.

Từ khóa: An Giang, chất lượng sống trong công việc, dược sĩ năng lực tâm lý, hiệu quả công việc.

ABSTRACT :

Background: Psychological capital (PsyCap) and quality of working life (QoWL) has been proven to be the factors that meaningfully affect job performance of employees in general and for pharmacists in particular.

Objectives: The aim of this study was to examine how PsyCap and QoWL affect job performance in different groups of pharmacists in An Giang province, Vietnam.

Method: Applying the theory of 5 scale ((1) Psychological capital (2) Quality of work life, (3) Job performance, (4) Job effort and (5) Job attractiveness), this study used linear structural analysis (with multigroup moderation) to test the theoretical model and hypotheses. The sample size was all pharmacists working in An Giang province (n = 184). Data were analyzed by the SPSS 20.0 and Amos Graphics 22.0. 9 hypotheses were established to test the relationships among 4 factors of PsyCap scale (hope, optimism, self-efficacy, resilience), 1 factor of QoWL scale, 1 factor of job performance scale and 2 intermediate variables (job effort, job attractiveness).

Results: The study results showed that the proposed model received an acceptable fit to the data: Chi-square/df = 2.56 (< 3), TLI = 0.914, CFI = 0.901, GFI = 0.916, RMSEA = 0.077. The results indicated that self-efficacy, job effort and QoWL had significant impact on the job performance. However, when examining each group, the roles of these factors changed among the groups.

Conclusion: The study results offered a number of implications for theory and practice, which can be helpful in improving PsyCap, QoWL and optimizing the job performance for pharmacists in An Giang province.

Key words: An Giang, Job performance, Pharmacists, Psychological capital, Quality of work life.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF