Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 2
TỔNG HỢP VÀ TIÊU CHUẨN HÓA TẠP CHẤT LIÊN QUAN DIKETOPIPERAZIN (TẠP F) CỦA PERINDOPRIL

Nguyễn Thị Mỹ Chân*, Văn Kim Thành*, Nguyễn Đức Tuấn*

TÓM TẮT :

Mở đầu – Mục tiêu: Tạp F của perindopril được hình thành do phản ứng phân hủy perindopril trong quá trình tổng hợp và bào chế thành phẩm perindopril. Do đó, Dược điển một số nước như BP 2013, EP 7.0 đều qui định phải kiểm tra giới hạn hàm lượng tạp F cả trong nguyên liệu và thành phẩm perindopril. Trong khi đó, chuẩn tạp F perindopril đang được bán với giá rất đắt và phải đặt mua từ nước ngoài nên gây không ít khó khăn cho công tác kiểm nghiệm tạp chất này trong nguyên liệu và thành phẩm perindopril. Cho đến nay, chưa có nghiên cứu nào công bố qui trình tổng hợp tạp F của perindopril. Từ nhu cầu thực tế trên, nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu tổng hợp và tiêu chuẩn hóa tạp chất liên quan diketopiperazin (tạp F) của perindopril.

Đối tượng – Phương pháp nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: Tạp F của perindopril. Phương pháp nghiên cứu: Tổng hợp tạp F từ perindopril bằng phản ứng đóng vòng trong môi trường đệm phosphat pH 2. Sản phẩm sau khi tổng hợp và tinh chế đã được xác định cấu trúc bằng các kỹ thuật phổ nghiệm như IR, MS và NMR, được xác định độ tinh khiết bằng phương pháp HPLC qui về 100% diện tích pic và được thiết lập chất đối chiếu. Sau cùng, tạp F trong chế phẩm perindopril đã được kiểm tra bằng phương pháp HPLC, sử dụng chất đối chiếu tạp F đã được thiết lập.

Kết quả: Tạp F của perindopril đã được tổng hợp thành công với hiệu suất 61,7% (1,59 g). Sản phẩm tổng hợp đạt độ tinh khiết trên 99% tính trên chế phẩm khan, đủ điều kiện thiết lập chất đối chiếu. Qui trình kiểm tra tạp F trong chế phẩm perindopril bằng phương pháp HPLC theo Dược Điển Anh 2013 đã được ứng dụng để kiểm tra một số chế phẩm perindopril có trên thị trường.

Kết luận: Tạp F của perindopril đã được tổng hợp và tiêu chuẩn hóa thành công để làm chất đối chiếu sử dụng trong kiểm nghiệm tạp chất liên quan của perindopril.

Từ khóa: Perindopril, diketopiperazin, tạp F của perindopril, tổng hợp diketopiperazin, chất đối chiếu.

ABSTRACT :

Background - Objectives: Impurity F of perindopril is arisen by degradation of perindopril in synthesis and pharmaceutical formulation. The BP 2013 and EP 7.0 require conducting impurity F test in perindopril tert-buthylamine pharmaceutical substance as well as corresponding finished product. However, impurity F reference standard is costly with limited accessibility that affects implementation of impurity F test in pharmaceutical substance and corresponding finished product. There have been no published studies on chemical synthesis of impurity F so far. Therefore, this study was conducted with the aim of synthesis and standardization of diketopiperazin (impurity F) as related substance of perindopril.

Method: The subject of this study was perindopril impurity F. Method: Impurity F was synthesized from perindopril by cyclization reaction, using phopsphate buffer with pH 2. The synthetic and crystallized product was determined chemical structure from its IR, MS and NMR spectroscopic data, purified by HPLC using peak area normalization method, and established as reference standard. Finally, the assay of impurity F in perindopril pharmaceuticals was determined by HPLC method, using the established impurity F reference standard.

Results: Impurity F was successfully synthesized with 61.7% yields (about 1.59 g). The impurity F purity was over 99% on the anhydrous base and conformed to establish reference substance.  Additionally, the assay of impurity F in available perindopril pharmaceuticals by application of a HPLC method referred from BP 2013 was conducted.

Conclusion: Impurity F was successfully synthesized and standardized as reference standard for related compound test of perindopril.

Key words: Perindopril, diketopiperazin, perindopril impurity F, synthesis of diketopiperazin, reference standard.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF