Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 2
TỔNG HỢP VÀ XÁC ĐỊNH ĐỘ TINH KHIẾT CỦA DEHYDRONIFEDIPIN (TẠP A) VÀ DEHYDRONITROSO NIFEDIPIN (TẠP B) CỦA NIFEDIPIN

Trần Văn Mười*, Nguyễn Xuân Thanh**, Văn Kim Thành**, Nguyễn Đức Tuấn**

TÓM TẮT :

Mở đầu – Mục tiêu: Dehydronifedipin (tạp A) và dehydronitroso nifedipin (tạp B) là hai tạp chất liên quan của nifedipin, phát sinh do phản ứng oxy hóa của nifedipin dưới tác dụng của oxy không khí hoặc ánh sáng tử ngoại. Do đó, Dược điển Việt Nam IV và Dược điển một số nước như BP 2013, USP 38 đều qui định phải kiểm tra giới hạn hàm lượng tạp A và tạp B cả trong nguyên liệu và thành phẩm nifedipin. Trong khi đó, chuẩn tạp A và tạp B đang được bán với giá rất đắt và phải đặt mua từ nước ngoài nên gây khó khăn, bị động cho công tác kiểm nghiệm tạp chất này trong nguyên liệu và thành phẩm nifedipin. Cho đến nay, ở Việt Nam chưa có nghiên cứu nào trong nước công bố qui trình tổng hợp tạp A và tạp B của nifedipin. Từ nhu cầu thực tế trên, nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu tổng hợp hai tạp A và B đạt độ tinh khiết cao, có thể dùng để thiết lập chất đối chiếu.

Đối tượng: Dehydronifedipin (tạp A) và dehydronitroso nifedipin (tạp B) của nifedipin.

Phương pháp nghiên cứu: Tạp A đã được tổng hợp từ nifedipin bằng phản ứng oxy hóa với tác nhân HNO3 – SiO2.  Tạp B đã được tổng hợp từ nifedipin bằng phản ứng quang hóa dưới tia tử ngoại. Sản phẩm sau khi tổng hợp và kết tinh đã được xác định cấu trúc bằng các kỹ thuật phổ nghiệm như IR, MS và NMR, được xác định độ tinh khiết bằng phương pháp HPLC qui về 100% diện tích pic.

Kết quả: Tạp A và tạp B của nifedipin đã được tổng hợp với hiệu suất lần lượt là 31,1% (khoảng 1 g) và 73,4% (khoảng 1,7 g). Sản phẩm tổng hợp đạt độ tinh khiết sắc ký trên 99%.

Kết luận: Dehydronifedipin (tạp A) và dehydronitroso nifedipin (tạp B) của nifedipin đã được tổng hợp thành công với độ tinh khiết sắc ký trên 99%, đủ điều kiện thiết lập chất đối chiếu.

Từ khóa: Tạp chất liên quan của nifedipin, dehydronifedipin (tạp A của nifedipin), dehydronitroso nifedipin (tạp B của nifedipin), tổng hợp dehydronifedipin, tổng hợp dehydronitroso nifedipin.

ABSTRACT :

Background - Objectives: Dehydronifedipine (impurity A, DH-NIF) and dehydronitroso nifedipine (impurity B, DHN-NIF), two related compounds of nifedipine, are arisen by oxydation of nifedipine by atmospheric oxygen and UV light. The Vietnamese pharmacopoeia IV, BP 2013 and USP 38 require conducting the impurity test in nifedipine pharmaceutical substance as well as corresponding finished product. Additionally, two mentioned impurity reference standards are costly with limited accessibility that affects implementation of these impurity test. There have been no published local studies on chemical synthesis of  two nifedipine impurities so far. Therefore, this study was conducted with the aim of synthesis of DH-NIF and DHN-NIF with high purity that conform to establish reference standard.

Method: The subject of this study was DH-NIF and DHN-NIF. Method: DH-NIF was synthesized from nifedipine by redox reaction, using nitric acid suported by silica gel (HNO3 – SiO2).  DHN-NIF was synthesized by exposure of nifedipine to UV light. The synthetic and crystallized products were determined chemical structure from their IR, MS and NMR spectroscopic data, purified by HPLC using peak area normalization method.

Results: DH-NIF and DHN-NIF were synthesized with 31.1% (ca. 1 g) and 73.4% yields (ca. 1.7 g), respectively. By using HPLC-PDA, their chromatographic purity was determined over 99% on the basis of peak area normalization method. 

Conclusion: DH-NIF and DHN-NIF were successfully synthesized with their purity over 99% that conform to establish reference standards.

Key words: Related compound of nifedipine, dehydronifedipine (nifedipine impurity A), dehydronitroso nifedipine (impurity B), synthesis of dehydronifedipine, synthesis of dehydronitroso nifedipine.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF