Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 2
ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH CẤP VÀ TÁC ĐỘNG KHÁNG VIÊM CỦA CAO ĐẶC TỪ DỊCH CHIẾT LÁ LƯỢC VÀNG KHÔ VÀ TƯƠI

Dương Quang Anh*, Trần Anh Vũ**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Nhằm có lựa chọn phù hợp trong các dạng chế phẩm có tính kháng viêm chứa Lược vàng ở liều an toàn, đề tài tiến hành đánh giá độc tính cấp và tác động kháng viêm của dịch chiết cồn của lá Lược vàng khô và cao đặc từ dịch ép lá Lược vàng tươi trên chuột.

Phương pháp nghiên cứu: Đánh giá độc tính cấp đường uống theo phương pháp Litchfield – Wilcoxon. Khảo sát độc tính cấp đường uống của cao trên chuột đực và cái, theo dõi tỉ lệ chết và biểu hiện độc tính trong 72 giờ. Đánh giá tác động kháng viêm bàn chân chuột bằng carrageenan 1%, cho chuột uống cao, đo thể tích bàn chân chuột trong 4 ngày.

Kết quả: Đối với cao đặc từ dịch chiết cồn của lá khô LD5011,93± 0,15 g/kg, tương đương 897.33g (886.77- 907.07)  dược liệu tươi /kg thể trọng chuột. Đối với cao đặc từ dịch ép tươi, không xác định được LD50 và liều tối đa không gây chết chuột LD0 là 6,5 g/kg (tương đương với 689,3 g lá tươi/kg thể trọng chuột). Cao đặc từ dịch chiết cồn của lá khô có tác dụng kháng viêm cấp với liều 181 mg/kg trên thực nghiệm gây phù chân chuột. Cao đặc từ dịch ép tươi có tác dụng kháng viêm cấp với liều 111 mg/kg. Cả 2 loại cao đều thể hiện tác động kháng viêm tuy nhiên sau thời gian 48, 72 giờ gây viêm, cao đặc từ dịch chiết lá khô có tác dụng kháng viêm chậm hơn so với lô đối chiếu sử dụng thuốc đối chiếu Celebrex®liều 25 mg/kg. Cao đặc từ dịch ép lá tươi thể hiện mức độ kháng viêm thể hiện hơn cả thuốc đối chiếu Celebrex® 25 mg/kg ở thời điểm 48 giờ và 72 giờ.

Kết luận: Cao đặc dịch chiết cồn từ lá khô và dịch ép tươi đều có liều gây độc rất xa liều có tác dụng. Cả 2 đều có tác dụng kháng viêm cấp. Điều này là cơ sở để có thể phát triển được các sản phẩm chứa Lược vàng có tác dụng kháng viêm từ nguồn nguyên liệu ổn định trong nước.

Từ khóa: Lược vàng, cao đặc, độc tính cấp, kháng viêm.

ABSTRACT :

Introduction: To create suitable options among the anti-inflammatory products which contain basket plant at the safe doses, this study was conducted to evaluate chronic toxicity and anti-inflammatory effect of the concentrated extracts prepared from the liquid ethanol extract of dried basket plant leaves and from the juice of fresh basket plant leaves on mouse models.

Methods: The oral chronic toxicity was evaluated by Litchfield – Wilcoxon method. After oral administration of single doses of extracts from the liquid ethanol of dried basket plant leaves or from the juice of fresh basket plant leaves, mortality and toxic signs in both sexes of mice were observed within 72 hours. The anti-inflammatory activity was evaluated by carrageenan-induced mouse paw edema inflamation model. Paw volume was measured with a plethysmometer for 4 consecutive days.

Results: The concentrated extract prepared from the liquid ethanol extract of dried basket plant leaves has an LD50 of 11,93± 0,15 g/kg which is equivalent to 897.33g (886.77- 907.07) of fresh basket plant leaves per kg of mouse body weight. The concentrated extract prepared from the juice of fresh basket plant leaves doesn’t identify an LD50  and has a maximum non- lethal dose in mice ( LD0 ) of 6,5 g/kg which is equivalent to 689,3 g of fresh basket plant leaves per kg of mouse body weight. When testing by carrageenan-induced mouse paw edema inflamation model, chronic anti-inflammatory effect of the concentrated extract prepared from the ethanol extract of dried basket plant leaves is 181 mg/kg. The concentrated extract from the juice of fresh basket plant leaves shows chronic anti-inflammatory effect at the dose of 111 mg/kg. Both of the concentrated extracts show anti-inflammatory effects, however after 48, 72 hours of inflammation, the concentrated extract prepared from the ethanol extract of dried basket plant leaves has lower anti-inflammatory effect than that of the reference medicine namely Celebrex® at the dosage of 25 mg/kg. Anti-inflammatory effects of the concentrated extract prepared from the juice of fresh basket plant leaves is higher than that of the reference medicine (Celebrex®, at the dosage of 25 mg/kg) at the time periods of 48 and 72 hours.

Conclusions: The toxic doses of the concentrated extracts prepared from the ethanol extract of dried basket plant and from the juice of fresh basket plant leaves are far from the effective doses. Both of these extracts also show chronic anti-inflammatory effects. This result would be the foundation for the development of anti-inflammatory products containing basket plant from the local stable source of materials.

Key words: Callisia fragrans (Lindl.) Woodson, concentrated extract, acute toxicity, anti-inflamatory.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF