Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 2
KHẢO SÁT HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA, BẢO VỆ GAN CỦA BÁN CHI LIÊN (Scutelaria barbata D. Don)

Nguyễn Thị Linh Ngân*, Ngô Thanh Diệp*, Đỗ Thị Hồng Tươi*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Cao toàn phần, các dịch chiết nước, alkaloid, flavonoid… hay các chất phân lập được từ Bán chi liên (Scutelaria barbata D. Don) được báo cáo có hoạt tính kháng ung thư trực tràng, u xơ tử cung, ung thư gan, tác dụng chống oxy hóa, kháng viêm, kháng khuẩn...

Mục tiêu: khảo sát hoạt tính chống oxy hóa, bảo vệ gan của Bán chi liên (Scutelaria barbata D. Don).

Đối tượng - Phương pháp nghiên cứu: Mẫu thử là cao cồn 50%, cao flavonoid, apigenin, luteonin từ Bán chi liên. Đánh giá hoạt tính độc tế bào gan HepG2 bằng test MTT. Khảo sát hoạt tính chống oxy hoá in vitro bằng phương pháp DPPH và định lượng MDA gan; độc tính cấp đường uống trên chuột đực và cái, theo dõi tỷ lệ chết trong 72 giờ. Tác động chống oxy hóa, bảo vệ gan in vitro được khảo sát trên chuột nhắt gây viêm gan bằng CCl4 vào ngày 15 sau khi cho chuột uống cao hoặc thuốc đối chiếu silymarin trong 14 ngày liên tiếp. Ngày 16, xác định hoạt tính ALT, AST và hàm lượng MDA, GSH trong gan; quan sát đại thể và vi thể gan.

Kết quả: Cao cồn 50%, cao flavonoid và luteonin không độc tế bào gan HepG2 trong khi apigenin ức chế sự tăng trưởng tế bào. Cao cồn 50%, cao flavonoid và luteonin có hoạt tính chống oxy hóa in vitro với IC50 lần lượt là 110,78; 29,82; 58,03 μg/ml trong phương pháp DPPH và 25,61; 19,88; 10,16 μg/ml trong phương pháp MDA. Liều tối đa của cao cồn 50% không gây chết chuột LD0 là 16 g cao/kg; cao flavonoid không có độc tính cấp đường uống ở liều tối đa Dmax là 2,24 g/kg. Các cao từ Bán chi liên giúp giảm tổn thương gan do CCl4 qua sự giảm hoạt tính AST, ALT và lượng MDA; tăng lượng GSH, cải thiện mức độ viêm gan khi phân tích mô bệnh học. Tác dụng của cao cồn tương tự silymarin trong khi cao flavonoid chống oxy hóa, bảo vệ gan tốt hơn.

Kết luận: Cao cồn 50% và cao flavonoid từ Bán chi liên có tác động chống oxy hóa, bảo vệ gan ở cấp độ in vitro và in vivo. Tác dụng này có thể do hoạt tính chống oxy hóa của luteolin trong dược liệu.

Từ khóa: Bán chi liên, tế bào HepG2, độc tính cấp, chống oxy hóa, bảo vệ gan

ABSTRACT :

Introduction - Objectives: Alcoholic, flavonoids, alkaloids extracts and some substances isolated from Scutelaria barbata D. Don have been reported about their activity against colorectal cancer, liver cancer as well as antioxidant, anti-inflammatory and antibacterial effects... The aim of this work was to study on antioxidant and hepatoprotective effects of S. barbata D. Don.

Methods: 50% alcoholic and flavonoids extracts; apigenin, luteonin were assessed cytotoxicity in HepG2 cells by MTT test, in vitro antioxidant activity by DPPH and MDA methods. Oral acute toxicity in mice was studied on death rate within 72 hours after being dosed. Hepatoprotective effects were evaluated against CCl4 induced hepatitis. Mice were pre-treated orally with extracts or silymarnin for 14 days followed by a single dose of CCl4 on 15th day. On day 16, liver enzymes AST, ALT activities were estimated in serum. Glutathione (GSH) and malondialdehyde (MDA) levels in liver homogenate were determined. Liver histopathological changes were also studied.

Results: 50% alcoholic and flavonoids extracts, luteonin had no cytotoxicity in HepG2 cells while apigenin inhibited cells growth. Two extracts and luteonin had in vitro antioxidant activity with respective IC50 of 110.78; 29.82; 58.03 μg/ml in DPPH method; 25.61; 19.88; 10.16 μg/ml in MDA assay. Minimum lethal dose of alcoholic extract was 16 g/kg while flavonoid one had no oral acute toxicity at Dmax of 2.24 g/kg. Two these extracts attenuated liver damage due to CCl4 administration as indicated by significant reduction in elevated levels of ALT, AST and MDA; increase in GSH content; improvement of hepatitis level in histopathological analysis. These effects of alcoholic extract were similar to that of silymarin while flavonoid extract exhibited better hepatoprotection.

Conclusion: Alcoholic and flavonoid extracts of S. barbata D. Don had antioxidant and hepatoprotective effects in vitro as well as in vivo. This effect may be due to antioxidant activity of luteonin present in the medicinal plant.

Key words: Scutelaria barbata D. Don, HepG2 cells, acute toxicity, antioxidant, hepatoprotective effect

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF