Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 2
KHẢO SÁT ĐỘC TÍNH CẤP VÀ TÁC ĐỘNG KHÁNG VIÊM, GIẢM ĐAU IN VIVO CỦA CAO 50% TỪ THÂN CỦ BÍ KỲ NAM (Hydnophytum formicarum Jack. rhizomes)

Mai Nguyễn Ngọc Trác*, Đỗ Thị Hồng Tươi*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Thân củ Bí kỳ nam được dùng trong dân gian để chữa viêm gan, vàng da... Nghiên cứu trên cao nước, cồn 50%, 70% và 96% từ dược liệu này cho thấy cao cồn 50% có hiệu suất chiết cao, hàm lượng polyphenol toàn phần cao và tác dụng chống oxy hoá tốt nhất.

Mục tiêu: Đề tài này khảo sát độc tính cấp và tác động kháng viêm, giảm đau in vivo của cao cồn 50% từ thân củ Bí kỳ nam (Hydnophytum formicarum Jack. rhizomes).

Đối tượng-phương pháp nghiên cứu: Chuột nhắt Swiss albino, 7-8 tuần tuổi, khoảng 25 g. Khảo sát độc tính cấp đường uống của cao trên chuột đực và cái, theo dõi tỷ lệ chết và biểu hiện độc tính trong 72 giờ. Khảo sát tác động kháng viêm trên mô hình gây viêm bàn chân chuột bằng carrageenan 1%, cho chuột uống cao, đo thể tích bàn chân chuột trong 6 ngày và tác động giảm đau trên mô hình gây đau quặn bụng bằng acid acetic 1%, ghi số lần co thắt trong 40 phút.

Kết quả: Với liều tối đa có thể cho chuột uống được (Dmax) là 10 g cao Bí kỳ nam/kg (tương đương 32,34 g dược liệu khô/kg), không có chuột chết và không ghi nhận bất kỳ biểu hiện độc tính nào. Uống cao Bí kỳ nam liều 100 và 200 mg/kg cho tác động kháng viêm cấp, giảm độ phù bàn chân chuột từ ngày thứ 3. Liều 100 mg/kg và 200 mg/kg bắt đầu làm giảm số cơn đau quặn bụng lần lượt từ phút thứ 6 và phút thứ 11. Tác dụng này của cả 2 liều kéo dài đến phút thứ 40.

Kết luận: Cao cồn 50% từ thân củ Bí kỳ nam không làm chết chuột và không có biểu hiện độc tính cấp đường uống ở liều 10 kg cao/kg. Cao uống liều 100 và 200 mg/kg thể hiện tác động kháng viêm và giảm đau trên mô hình chuột nhắt trắng.

Từ khoá: Bí kỳ nam, độc tính cấp, kháng viêm, giảm đau.

ABSTRACT :

Background-Objectives: The rhizome of Hydnophytum formicarum Jack. has been traditionally used to treat hepatitis, jaundice... Out of the 4 types of extracts (aqueous extract and three alcoholic extracts with 50%, 70% or 96% ethanol) from this medicinal plant, high extraction efficiency, high total polyphenol content and the highest antioxidant activity were noted for the extract with 50% ethanol. The aim of this work was to study on acute toxicity, in vivo anti-inflammatory and analgesic effects of 50% alcoholic extract from H. formicarum Jack rhizomes.

Methods: Swiss albino mice aged 7-8 weeks weighing about 25 g were used. After oral administration of single doses of 50% alcoholic extract, mortality and toxic signs in both sexes of mice were observed within 72 hours. Anti-inflammatory effect was investigated in 1% carrageenan-induced edema mouse model. Paw volume was measured with a plethysmometer for 6 consecutive days. Analgesic activity was evaluated in 0.7% acetic acid-induced writhing test in mice. The writhing was counted every 5 minutes, within 40 minutes.

Results: There was no mortality detected or any signs of toxicity in mice at the maximum oral dose (Dmax) of 10 g extract/kg body weight corresponding to 32,24 g plant powder/kg. At the dose of 100 and 200 mg/kg, 50% alcoholic extract from rhizome of H. formicarum Jack. did exhibit acute anti-inflammatory effect, reduced the hind paw edema in mice from 3rd day. The doses of 100 and 200 mg/kg decreased writhing in mice after 6th and 11th minute, respectively. This analgesic effect of both doses was observed until 40th minute.

Conclusion: The 50% alcoholic extract from H. formicarum Jack. rhizomes did not cause any visible signs of toxicity in mice at the oral dose of 10 g/kg. This extract did exhibit anti-inflammatory and analgesic effects at the oral dose of 100 and 200 mg/kg in mouse models.

Key words: Hydnophytum formicarum Jack. rhizomes, acute toxicity, anti-inflammatory, analgesic

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF