Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 2
NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ BỘT HÒA TAN TỪ CAO CHIẾT LÁ CHÙM NGÂY (Moringa oleifera Lam.) BẰNG KỸ THUẬT PHUN SẤY

Nguyễn Duy Thức*, Phan Minh Quang*, Nguyễn Phạm Thảo Quyên**, Lê Thị Thu Vân*, Lê Hậu*, Lê Minh Quân*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Nghiên cứu thành phần công thức và các thông số kỹ thuật của quy trình điều chế bột hòa tan từ cao chiết lá Chùm ngây (Moringa oleifera Lam.). Sản phẩm tạo ra có hàm lượng protein không thấp hơn 90% so với cao đầu vào và hòa tan hoàn toàn khi phân tán vào nước trước khi dùng. 

Phương pháp: Nguyên liệu của quá trình điều chế là cao được chiết từ lá Chùm ngây. Cao được điều chỉnh thể chất bằng dung môi và thêm tá dược phù hợp trước khi được phun sấy để tạo ra bột hòa tan. Sản phẩm được đánh giá dựa trên các chỉ tiêu độ ẩm, tính tan, hàm lượng protein toàn phần và hình thái học. Hiệu suât thu hồi sản phẩm và thời gian điều chế cũng đồng thời được tính toán làm cơ sở cho việc lựa chọn thành phần công thức và xây dựng quy trình.

Kết quả: Thành phần công thức điều chế bột hòa tan đã được xác định bao gồm β-cyclodextrin (2,9 %), polysorbat 80 (0,24 %), hỗn hợp nước/ethanol 90% (9/1, kl/kl) (48,45 %) và cao (48,45 %). Áp suất phun dịch và lưu lượng khí sấy có ảnh hưởng đến hiệu suất của quy trình. Nhiệt độ và lưu lượng khí sấy có ảnh hưởng đến hàm lượng protein trong sản phẩm thu được. Với bộ thông số kỹ thuật bao gồm nhiệt độ khí sấy 120 0C, áp suất phun dịch 1 bar và lưu lượng khí sấy 38 m3/phút, hiệu suất quy trình đạt mức tốt nhất (69 %). Sản phẩm phun sấy đáp ứng các tiêu chuẩn đã đề ra đối với bột hòa tan, trong đó lượng protein toàn phần đạt mức 92,8 % so với cao đầu vào.

Kết luận: Đã xác định thành phần công thức và xây dựng quy trình sản xuất bột hòa tan từ cao chiết lá Chùm ngây (Moringa oleifera Lam.) bằng phương pháp phun sấy. Sản phẩm tạo ra đáp ứng các tiêu chí đối với bột hòa tan hướng tác dụng bổ sung dinh dưỡng.

Từ khóa: Chùm ngây, kỹ thuật phun sấy

ABSTRACT :

Objectives: The aims of present study was to formulate the composition of the feeding liquid and to optimize the parameters of spray drying process for preparation of water-soluble powder using Moringa oleifera Lam. leaves extract. The final product should be dissolved quickly and completely in hot water and contain not less than 90% protein compared to that in input extract.

Method: water-soluble fillers and emulsifiers were dissolved in a mixture of water/ethanol 96% (9/1, w/w) before introduced into leaves extract and spray dried. The products were characterized in moisture, solubility, morphology and content of total protein. The process productivity and duration were also measured for considering additives and process parameters.     

Results: the compositions of feeding liquid should contain β-cyclodextrin, polysorbat 80, water/ethanol 96% mixture (9/1, w/w) and leaves extract at 2.9 %, 0.24 %, 48.45 %, 48.45 %, respectively.  Atomisation pressure and air flow have a significant impact on process productivity. Meanwhile, the powder protein contents was influenced by inlet air temperature and air flow. By employing inlet air temperature at 120 0C, atomisation pressure at 1 bar and air flow at 38 m3/mins, the process productivity was achieved at 69% and the spray dried powder met desired specifications with protein contents of 92.8% compare to that in the extract.    

Conclusion: The composition of feeding liquid for spray dry process to prepare soluble powder of Moringa oleifera Lam. extract was formulated. The parameters of the spray drying process were optimized, hence, the productivity of the process. Resultant product met the specifications of soluble powder using as nutraceuticals.

Key words: spray-drying technique, Moringa oleifera Lam.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF