Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 2
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÔNG THỨC HỆ TỰ NHŨ TẠO VI NHŨ TƯƠNG PHYLLANTHIN SỬ DỤNG DẦU GẤC LÀM PHA DẦU

Võ Thị Diệu*, Nguyễn Đức Hạnh*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Phyllanthin là một hoạt chất có độ tan trong nước thấp, dẫn đến sinh khả dụng đường uống thấp. Với khả năng cản thiện độ tan và nâng cao sinh khả dụng đường uống, hệ tự nhũ tạo vi nhũ tương (SMEDDS) ngày càng được nghiên cứu ứng dụng nhiều trong ngành dược. Dầu Gấc là một dầu tự nhiên được chiết xuất từ áo hạt quả Gấc Momordica cochinchinesis lần đầu tiên được sử dụng làm tá dược cho hệ SMEDDS. Đề tài được thực hiện nhằm mục tiêu xây dựng công thức hệ tự nhũ tạo vi nhũ tương chứa phyllanthin (P-SMEDDS) sử dụng dầu Gấc làm tá dược pha dầu và đánh giá các tính chất in vitro của P-SMEDDS.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Sàng lọc tá dược hệ P-SMEDDS được tiến hành trên 5 dầu tự nhiên (dầu Gấc, dầu Mè, dầu Dừa, dầu Đậu nành, dầu Đậu phụng), 3 chất diện hoạt (Cremophor RH40, Cremophor EL, Labrasol) và 2 chất đồng diện hoạt (Lutrol, Transcutol). Công thức hệ P-SMEDDS được xây dựng thông qua việc khảo sát các giản đồ pha của dầu, chất diện hoạt và đồng diện hoạt được chọn lựa và các đặc điểm của vi nhũ tương hình thành. P-SMEDDS và vi nhũ tương phyllanthin tạo thành được đánh giá độ bền sau khi pha loãng và ly tâm, thời gian tự nhũ, độ ổn định, dãy phân bố kích thước tiểu phân (PDI), thế zeta. Khảo sát độ hòa tan in-vitro của viên nang P-SMEDDS và so sánh với viên nang tinh thể phyllanthin.

Kết quả: Công thức P-SMEDDS được lựa chọn gồm phyllanthin/dầu Gấc/Capryol 90/Cremophor RH40/Transcutol P với tỷ lệ 1,38:9,86:9,86:59,17:19,73 (kl/kl). P-SMEDDS được nhũ hóa hoàn toàn trong 1,20 phút, hình thành vi nhũ tương phyllanthin có kích thước tiểu phân trung bình là 19,17 nm và PDI là 0,076, không xảy ra hiện tượng tách pha hay kết tủa hoạt chất sau 8 giờ pha loãng hoặc sau thử nghiệm ly tâm. Tốc độ phóng thích phyllanthin từ viên nang P-SMEDDS được chứng minh là nhanh hơn so với viên nang tinh thể phyllanthin.

Kết luận: Đây là nghiên cứu đầu tiên sử dụng dầu Gấc làm tá dược pha dầu cho hệ SMEDDS. Công thức P-SMEDDS đã được nghiên cứu phát triển. P-SMEDDS đã được chứng minh có khả năng cải thiện độ hòa tan của phyllathin và là một giải pháp tiềm năng giúp nâng cao sinh khả dụng đường uống của phyllanthin.

Từ khóa: phyllanthin, hệ tự nhũ tạo vi nhũ tương, dầu Gấc, dầu tự nhiên

ABSTRACT :

Objectives: Phyllanthin, a poorly water-soluble active compound, has been reported to exhibit a low oral bioavailability. Nowadays, self-microemulsifying drug delivery systems (SMEDDS) have gained great importance due to their excellent efficiency in improving the water-solubility of drugs and thus enhancing their oral bioavailability. Gac oil is common natural oil produced from Momordica cochinchinesis aril and has been used for the first time as a SMEDDS excipient. The aim of this study was to develop a phyllanthin-loaded self-microemulsifying drug delivery system (P-SMEDDS), using Gac oil as a natural lipophile, and evaluate its in vitro characteristics.

Methods: Excipient screening was carried out with five oils (Gac oil, sesame oil, coconut oil, soybean oil, and peanut oil), three surfactants (Cremophor RH40, Cremophor EL, Labrasol) and two co-surfactants (Lutrol, Transcutol P). Formulation development was based on several pseudo-ternary phase diagrams of selected oil, surfactant and co-surfactant and characteristics of resultant microemulsions. The optimized P-SMEDDS formulation and the resultant microemulsions were characterized by dilution study, self-emulsification performance, stability, droplet size and polydispersity index. In vitro dissolution of P-SMEDDS capsules was studied and compared with those of plain phyllanthin.

Results: The optimized P-SMEDDS formulation consisted of phyllanthin/Gac oil/Capryol 90/Cremophor RH 40/Transcutol P (1.38:9.86:9.86:59.17:19.73) in % w/w. P-SMEDDS was found to be completely emulsified within 1.20 min and formed microemulsions with a mean droplet size of  19.17 nm and a PDI of 0.076. P-SMEDDS was robust to dilution and the resultant emulsion showed no phase separation or drug precipitation after 8 h dilution and after centrifugation test. The release of phyllanthin from P-SMEDDS capsule was significantly faster than that of plain phyllanthin capsule.

Conclusion: Our study demonstrated for the first time that Gac oil could be used as a component of oily phase for SMEDDS. P-SMEDDS formulation was successfully developed and could be a promising solution for enhancing not only phyllanthin solubility but also its oral bioavailability.

Key words: phyllanthin, self-microemulsifying drug delivery systems, Gac oil, natural lipophile.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF