Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 2
ĐÁNH GIÁ SINH KHẢ DỤNG TRÊN THỎ CỦA THUỐC DÁN HẤP THU QUA DA CHỨA CLONIDIN 7,5 mg

Trần Quốc Thanh*, Lê Quan Nghiệm*, Huỳnh Văn Hóa*, Nguyễn Thiện Hải*, Lê Hậu*, Nguyễn Đức Tuấn*

TÓM TẮT :

Mở đầu – Mục tiêu: Dạng bào chế thuốc dán hấp thu qua da chứa hoạt chất clonidin 7,5mg dùng điều trị tăng huyết áp được bào chế thành công tại Khoa Dược, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHYD TPHCM) và Khoa Dược, Đại học Sungkyunkwan Hàn Quốc. Bước tiếp theo của đề tài là nghiên cứu so sánh sinh khả dụng trên thỏ của chế phẩm này với thuốc đối chiếu Catapres–TTSɌ-3 chứa 7,5 mg clonidin do công ty Boehringer Ingelheim sản xuất, thông qua việc so sánh các thông số dược động học AUC, Cmax, Tmax.

Đối tượng – Phương pháp nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: Thuốc dán clonidin 7,5mg. Phương pháp nghiên cứu: Khảo sát điều kiện xử lý mẫu huyết tương để tìm điều kiện xử lý mẫu thích hợp sao cho có thể phát hiện được clonidin với nồng độ thấp nhất và pic clonidin tách hoàn toàn. Thẩm định quy trình định lượng clonidin trong huyết tương bằng phương pháp HPLC với đầu dò PDA theo hướng dẫn của FDA Hoa Kỳ. Qui trình sau khi thẩm định được ứng dụng để định lượng clonidin trong huyết tương thỏ. So sánh sinh khả dụng trên thỏ của chế phẩm này với thuốc đối chiếu Catapres–TTSɌ-3 chứa 7,5 mg clonidin do công ty Boehringer Ingelheim sản xuất, thông qua việc so sánh các thông số dược động học AUC, Cmax, Tmax.

Kết quả: Đã xác định được phương pháp xử lý mẫu huyết tương là tủa protein bằng acid percloric. Qui trình định lượng clonidin trong huyết tương bằng HPLC-PDA đã được thẩm định đạt yêu cầu trên các chỉ tiêu: tính phù hợp hệ thống, tính chọn lọc, khoảng tuyến tính, giới hạn định lượng dưới, hiệu suất chiết, độ chính xác, độ đúng và độ ổn định của dung dịch phân tích. Qui trình sau khi thẩm định đã được ứng dụng để định lượng clonidin trong huyết tương thỏ được dán thuốc đối chiếu và thuốc thử nghiệm. Kết quả phân tích Anova cho thấy thuốc dán clonidin 7,5 mg và thuốc đối chiếu có các thông số dược động học AUC, Cmax, Tmax không khác nhau về mặt thống kê tức là sinh khả dụng trên thỏ của hai thuốc tương đương.

Kết luận: Chế phẩm thuốc dán qua da chứa clonidin 7,5mg do Khoa Dược, ĐHYD TPHCM bào chế có sinh khả dụng trên thỏ tương đương với thuốc dán Catapres-TTSR-3 chứa 7,5 mg clonidin do công ty Boehringer Ingelheim sản xuất.

Từ khóa: Clonidin, huyết tương thỏ, thuốc dán qua da, sắc ký lỏng hiệu năng cao.

ABSTRACT :

Background - Objectives: The clonidine 7.5 mg transdermal patchesfor treatment of hypertension was successfully prepared by Faculty of Pharmacy, University of Medicine and Pharmacy, Ho Chi Minh City and Faculty of Pharmacy, Sungkyunkwan University in Korea. This product is then compared its bioavailability in rabbit to Catapres-TTS-R-3’s one via evaluation of pharmacokinetics parameters such as AUC, Cmax, Tmax.

Method: The subject of this study was clonidine 7.5 mg patches. Method: Treatment of rabbit plasma was investigated to find out the suitable condition so that clonidine can be detected at as low as possible concentration and separated at baseline, using HPLC-PDA. The HPLC assay of clonidine in rabbit plasma was validated on the base of US FDA guideline. The method was then applied for quantitation of clonidine in rabbit plasma. This product is then compared its bioavailability in rabbit to Catapres-TTS-R-3’s one via evaluation of pharmacokinetics parameters such as AUC, Cmax, Tmax.

Results: The rabbit plasma containing clonidine was successfully treated by protein precipitation method, using perchloric acid. The HPLC-PDA method was validated and satisfied all requirements on system suitability, selectivity, linear range, lower limit of quantification (LLOQ), recovery, precision, accuracy and stability of standard and test solutions. This validated method was applied for quantitation of clonidine in plasma of rabbits patched test and reference drug. Results from Anova test showed that the value of pharmacokinetic parameters of the clonidine 7.5 mg patch and reference drug is not statistically significance difference and as a result, the test and reference drug’s bioavailability in rabbit is equivalent.

Conclusion: The clonidine 7.5 mg transdermal patches prepared by Faculty of Pharmacy, University of Medicine and Pharmacy, Ho Chi Minh City and reference Catapres-TTSR-3 from Boehringer Ingelheim show equivalent bioavailability in rabbit.

Key words: Clonidine, rabbit plasma, transdermal patches, HPLC. 

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF