Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 2
SO SÁNH GIẢI PHẪU LÁ MỘT SỐ LOÀI CỦA CHI FICUS L. HỌ DÂU TẰM (MORACEAE)

Trần Thị Xuân*, Trương Thị Đẹp*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Ở Việt Nam, chi Ficus có khoảng 98 loài, trong đó 44 loài có tác dụng làm thuốc. Đặc điểm hình thái và giải phẫu là cơ sở để phân biệt các loài trong chi Ficus và để kiểm nghiệm dược liệu nhưng chưa có tài liệu nào nghiên cứu về giải phẫu lá các loài thuộc chi này ở Việt Nam.

Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm giải phẫu phiến lá của 18 loài và 2 thứ thuộc chi Ficus để góp phần cho việc định danh và xây dựng khóa loài của chi này khi thiếu các cơ quan sinh sản.

Phương pháp nghiên cứu: Phân tích, mô tả, chụp hình các đặc điểm giải phẫu phiến lá. Phiến lá được cắt ngang thành lát mỏng bằng dao lam, nhuộm vi phẫu bằng phẩm nhuộm son phèn và lục iod.

Kết quả: Hình dạng vi phẫu gân giữa của 18 loài và 2 thứ khảo sát rất khác nhau, có thể phẳng, lõm hay lồi ở mặt trên. Số lượng và kích thước bó dẫn phụ ở vùng mô mềm tủy khác nhau ở các loài khảo sát. Phiến lá có biểu bì gồm 1-3 lớp tế bào. Lông che chở, hạ bì, bào thạch phân bố khác nhau trên phiến lá của các loài khảo sát.

Kết luận: Cấu trúc giải phẫu của gân giữa và phiến lá của 18 loài và 2 thứ thuộc chi Ficus khác biệt rõ rệt. Các đặc điểm khác biệt này giúp nhận diện chúng.

Từ khóa: Ficus, giải phẫu phiến lá, gân giữa, phiến lá.

ABSTRACT :

Background: Genus Ficus (Moraceae) has about 98 species in Vietnam, including 44 species used as herbal medicine. The species of the genus Ficus could be distinguished by morphological and anatomical characteristics, these differences used for testing of pharmaceutical raw materials, but leaf anatomy of the species in this genus hasn’t been mentioned yet in any document in Vietnam.

Objectives: In this study, we examine the leaf anatomical characteristics of eighteen species and two varieties in the genus Ficus to take part in identifying the scientific names and making a key species without reproductive organs.

Methods: The leaf anatomical characteristics are analysed, described and photographed. Cutting blade with a razor, staining microsurgery with carmine alum and iodine green dye.

Results: The shape of midrib cross-section of 18 species and 2 varieties are very different, the upper surface is flat, concave or convex. There are vascular bundles with different number and size in the medulla. The lamina with 1-3 layers of epidermis. The presence of trichomes, hypodermis and cystolith is different on the lamina of surveyed species.

Conclusions: The anatomical characteristics of midrib and lamina of 18 species and 2 varieties in Ficus are very different. These differences take part in identifying the species.

Key words: Ficus, leaf anatomy, midrib, lamina.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF