Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 2
SO SÁNH GIẢI PHẪU THÂN MỘT SỐ LOÀI CỦA CHI FICUS L. (MORACEAE)

Trần Thị Xuân*, Trương Thị Đẹp*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Ở Việt Nam, chi Ficus có khoảng 98 loài, trong đó 44 loài có tác dụng làm thuốc. Đặc điểm hình thái và giải phẫu là cơ sở để phân biệt các loài trong chi Ficus và để kiểm nghiệm dược liệu nhưng chưa có tài liệu nào nghiên cứu về giải phẫu thân các loài thuộc chi này ở Việt Nam.

Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm giải phẫu thân của 18 loài và 2 thứ thuộc chi Ficus để góp phần cho việc định danh và xây dựng khóa loài của chi này khi thiếu các cơ quan sinh sản.

Phương pháp nghiên cứu: Phân tích, mô tả, chụp hình các đặc điểm giải phẫu. Thân được cắt ngang thành lát mỏng bằng dao lam, nhuộm vi phẫu bằng phẩm nhuộm son phèn và lục iod.

Kết quả: Cấu trúc vi phẫu thân của 18 loài và 2 thứ khảo sát rất khác nhau. Biểu bì có hoặc không có lông che chở đơn bào hoặc đa bào. Sự hiện diện hay không của vòng mô cứng và mô dày trong vùng vỏ, cấu trúc của mô mềm vỏ và mô mềm tủy thì khác biệt ở các loài khảo sát.

Kết luận: Cấu trúc giải phẫu của thân của 18 loài và 2 thứ thuộc chi Ficus khác biệt rõ rệt. Các đặc điểm khác biệt này giúp nhận diện chúng.

Từ khóa: Ficus, giải phẫu thân.

ABSTRACT :

Background: Genus Ficus (Moraceae) has about 98 species in Vietnam, including 44 species used as herbal medicine. The species of the genus Ficus could be distinguished by morphological and anatomical characteristics, these differences used for testing of pharmaceutical raw materials, but stem anatomy of the species in this genus hasn’t been mentioned yet in any document in Vietnam.

Objectives: In this study, we examine the stem anatomical characteristics of eighteen species and two varieties in the genus Ficus to take part in identifying the scientific names and making a key species without reproductive organs.

Methods: The anatomical characteristics are analysed, described and photographed. Cutting stem with a razor, staining microsurgery with carmine alum and iodine green dye.

Results: The structure of stem cross-section of 18 species and 2 varieties are very different. The unicellular or multicellular trichomes are present or absent on the epidermis. A circle of sclerenchyma, collenchyma are present or absent in the cortex and the structure of cortex and pith parenchyma are different on the stem between surveyed species.

Conclusions: The anatomical characteristics of stem of 18 species and 2 varieties in Ficus are very different. These differences take part in identifying the species.

Key words: Ficus, stem anatomy.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF