Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 2
ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ VI HỌC XÁO TAM PHÂN – PARAMIGNYA TRIMERA (OLIV.) GUILLAUM, HỌ RUTACEAE.

Trần Thị Thu Trang***, Trần Trung Thạch*, Trần Hợp**, Trương Thị Đẹp***

TÓM TẮT :

Mở đầu: Những năm gần đây, cây Xáo tam phân ở Việt Nam với tên khoa học là Paramignya trimera (Oliv.) Guillaum thuộc họ Cam (Rutaceae) được chứng minh là có tác dụng chữa nhiều loại ung thư và bảo vệ gan.  Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có nhiều tài liệu nghiên cứu đầy đủ về các đặc điểm hình thái và giải phẫu của loài này để làm cơ sở cho việc định danh và kiểm nghiệm về mặt vi học dược liệu này.

Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm hình thái và vi học của loài Xáo tam phân thu thập ở tỉnh Khánh Hòa nhằm xác định tên khoa học của loài và cung cấp cơ sở dữ liệu về thực vật học để giúp nhận diện và  kiểm nghiệm vi học loài này.

Phương pháp nghiên cứu: Phân tích, mô tả, chụp hình các đặc điểm hình thái, giải phẫu và bột toàn cây. Xác định tên khoa học của loài bằng cách so sánh các đặc điểm đã khảo sát với các tài liệu.

Kết quả: Hình thái: Rễ có mùi thơm. Cây gỗ, có gai dài mọc ở kẽ lá. Lá đơn, mọc cách. Cụm hoa: Xim 2 ngả. Hoa: Đều, lưỡng tính, mẫu 3. 3 lá đài dính. 3 cánh hoa rời. Lá và cánh hoa có nhiều đốm trong mờ, có mùi thơm. 6 nhị đều, rời, bộ nhị đảo lưỡng nhị. Hạt phấn rời, hình cầu. 3 lá noãn dính, bầu trên 3 ô, mỗi ô 1 noãn, đính noãn trung trụ; 1 vòi nhụy ,1 đầu nhụy. Đĩa mật ở đáy bầu. Giải phẫu: Cấu tạo cấp 2. Trụ bì hóa mô cứng. Libe 2 kết tầng. Túi tiết tiêu ly bào. Tinh thể calci oxalat hình khối. Bột dược liệu có tế bào mô cứng, sợi mô cứng, tinh thể calci oxalat hình khối, bần, mảnh biểu bì với lỗ khí kiểu trực bào, mảnh mô giậu, mạch điểm, mạch mạng, mạch xoắn, mạch vạch, tinh bột,...

Kết luận: Các đặc điểm hình thái, giải phẫu và bột dược liệu của Xáo tam phân đã được mô tả và minh họa chi tiết bằng hình ảnh.

Từ khóa: Paramignya trimera, đặc điểm hình thái, giải phẫu, bột rễ, bột thân, bột lá.

ABSTRACT :

Background: In recent years, Paramignya trimera (Oliv.) Guillaum (Rutaceae) in Vietnam has proved to be effective in the treatment of numerous cancer and liver protection. However, the document of morphological and anatomical characteristics of this species is still negligible. It is necessary to establish the document of morphological and anatomical characteristics of this species.

Objectives: In this study, morphological and anatomical characteristics of Paramignya trimera (Oliv.) Guillaum collected in Khanh Hoa province were performed for plant identification.

Methods: Morphological and anatomical characteristics and microscopic examination of used parts of P.trimera was analysed, described and photographed. The scientific name of species was determined by comparison of morphological and anatomical characteristics with those in the reported documents.

Results: Morphology: Root: aromatic. Stem: long spines axillary. Leaves simple, alternate. Inflorescence: Dichasial cymose. Flowers regular, bisexual, 3 merous. 3 sepals connate.3 petals free. Leaves and petals are translucent gland-dotted, aromatic. Staments: 6, free, regular, 2 whorls, the outer whorl opposite to petals. Pollen regular, sphere. Carpels 3, superior ovary, 3 locular, syncarpous, 1 ovule per locute, placentation axile. Hypogynous disk. 1 style. 1 stigma. Anatomy: Second structure, pericycle form sclerenchyma, schizolysigenous secretory cavities, stratified phloem, the shaped calcium oxalate crystals. Herb powder: Sclereid, fibre, the shaped calcium oxalate crystals, piece of lower epidermis with diacytic type of stomata, piece of palisade cells, spiral vessels, reticulated vessels, pitted vessels, scalariform vessels, phellum, starch,..

Conclusions: Morphological and anatomical characteristics of Paramignya trimera were described and performed with detailed pictures.

Key words: Paramignya trimera, morphology, anatomy, microscopic examination.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF