Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 2
GÓP PHẦN XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT NGUYÊN LIỆU NỌC BÒ CẠP (Venenum Heterometrus laoticus)

Trần Thanh Mai*, Hoàng Ngọc Anh**, Lê Thị Thu Cúc***, Hoàng Thùy Linh****, Nguyễn Đức Tuấn*

TÓM TẮT :

Mở đầu – Mục tiêu: Trong y học cổ truyền, nọc bò cạp được sử dụng rộng rãi với nhiều tác dụng, trong đó có tác dụng giảm đau, kháng viêm. Mặc dù đã được ứng dụng trong dân gian từ lâu và đã có nhiều nghiên cứu về thành phần, tác dụng dược lý, ... nhưng đến nay ở Việt Nam nọc bò cạp vẫn chưa được dùng làm nguyên liệu trong y dược vì chưa được tiêu chuẩn hóa. Từ nhu cầu thực tế trên, nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu góp phần tiêu chuẩn hóa nguồn nguyên liệu nọc bò cạp Heterometrus laoticus.

Đối tượng – Phương pháp nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Nọc bò cạp Heterometrus laoticus do Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp.

Phương pháp nghiên cứu: Việc xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm nguyên liệu nọc bò cạp Heterometrus laoticus được thực hiện trên 3 lô nguyên liệu, bao gồm các chỉ tiêu: tính chất, độ tan, độ ẩm, pH, định tính protein toàn phần, định tính hetlaxin, và xác định LD50.

Kết quả: Đã xây dựng dự thảo tiêu chuẩn kỹ thuật nguyên liệu nọc bò cạp Heterometrus laoticus. Trong đó, protein toàn phần được định tính bằng phản ứng Biuret, hetlaxin được định tính bằng phương pháp LC-ESI-MS. LD50 của nọc bò cạp Heterometrus laoticus sử dụng đường tiêm dưới da tính theo phương pháp Miller – Tainter và phương pháp Karber – Behrens lần lượt là 170 ± 9,95 mg/kg và 167 mg/kg ± 9,62 mg/kg. Kết quả kiểm nghiệm 3 lô nguyên liệu theo dự thảo đã xây dựng đều đạt.

Kết luận: Dự thảo tiêu chuẩn kỹ thuật nguyên liệu nọc bò cạp Heterometrus laoticus đã được xây dựng thành công và đã được áp dụng để kiểm nghiệm 3 lô nguyên liệu nọc bò cạp. Dự thảo đã góp phần tiêu chuẩn hóa nguồn nguyên liệu nọc bò cạp Heterometrus laoticus Việt Nam.

Từ khóa: Heterometrus laoticus, hetlaxin, LD50 nọc bò cạp, tiêu chuẩn kỹ thuật nọc bò cạp.

ABSTRACT :

Background - Objectives: Scorpion venom are widely used in traditional medicines. Although there are a lot of studies on their composition and pharmacological properties including pain relief and anti-inflammation, scorpion venom has not been considered as raw material in Viet Nam because their specification has not been developed so far. Therefore, this study was conducted with the aim of contribution of standardization of Heterometrus laoticus scorpion venom raw material.

Method: The subject of this study was scorpion venom. Method: Three lots of scorpion venom raw materials were standardized on appearance, solubility, loss on drying, pH, identification of total protein and hetlaxin, and LD50 determination.

Results: The draft specification of Heterometrus laoticus scorpion venom was established. The total protein was identified by Biuret test, and hetlaxin by LC-ESI-MS. Additionally, LD50 of the venom (SC) that was determined by Miller – Tainter and Karber – Behrens methods,  was 170 ± 9.95 mg/kg and 167 mg/kg ± 9.62 mg/kg, respectively. Results from quality control of three lots of the venom were conformed to the draft specification.

Conclusion: The draft specification of Heterometrus laoticus scorpion venom was successfully established and applied for quality control of three lots of the venom. This specification has contributed to standardization of Vietnamese Heterometrus laoticus scorpion venom as local raw material.

Key words: Heterometrus laoticus, hetlaxin, LD50 of Heterometrus laoticus scorpion venom, specification of Heterometrus laoticus scorpion venom.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF