Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 2
XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI BETAMETHASON, CLOTRIMAZOL VÀ METHYLPARABEN TRONG DƯỢC PHẨM

Phan Thanh Dũng*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Hỗn hợp betamethason (BET) và clotrimazol (CLO) thường được sử dụng trong các dạng bào chế như thuốc mỡ, kem…dùng trong điều trị nấm da, viêm da dị ứng. Để bảo quản các dạng chế phẩm này thường sử dụng methylparaben (MPB) làm chất bảo quản. Ngoài việc định lượng các hoạt chất thì việc kiểm soát hàm lượng chất bảo quản trong các dạng bào chế cũng rất quan trọng. Hiện nay, vẫn chưa có quy trình nào định lượng đồng thời ba chất trên.

Mục tiêu: Xây dựng quy trình định lượng đồng thời betamethason, clotrimazol và methylparaben bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao. Tiết kiệm thời gian, dung môi và hóa chất.

Đối tượng –Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng cột Ecipse C18 (250 mm × 4,6 mm, 5 mm) với điều kiện đẳng dòng methanol - đệm pH 7,0 (70 : 30), tốc độ dòng 1,5 ml/phút, đầu dò UV, bước sóng phát hiện 254 nm, nhiệt độ cột 35 oC. Phương pháp được thẩm định theo ICH và áp dụng lên chế phẩm ngoài thị trường.

Kết quả: Đã tách hoàn toàn 3 chất là: methyparaben (tr = 2,3 phút), betamethason (tr = 12,9 phút) và clotrimazol (tr = 16,4 phút). Khoảng tuyến tính trong khoảng 36,35 – 84,82 μg/ml (MPB), 22,62 52,77 μg/ml (BET) và 369,69 836,78 μg/ml (CLO) với hệ số tương quan r > 0, 999. Độ thu hồi nằm trong khoảng 98 – 102%, độ lặp lại của hàm lượng các chất thu được có RSD < 2%.

Kết luận: Đã xây dựng thành công quy trình định lượng betamethason, clotrimazol và metylparaben với điều kiện đẳng dòng đơn giản, tiết kiệm thời gian, hóa chất, dung môi. Phương pháp đã được thẩm định và áp dụng lên chế phẩm ngoài thị trường vì vậy có thể áp dụng trong lĩnh vực kiểm nghiệm thuốc.

Từ khóa: Betamethason; Clotrimazol; Methylparaben; HPLC.

ABSTRACT :

Introduction: Betamethasone (BET) and clotrimazole (CLO) are often used in dosage form such as ointments, creams… to treat skin fungus, allergic dermatitis. To preserve these dosage forms, often using methylparaben (MPB) as a preservative. In addition to quantifying the active ingredient concentration, the control of preservatives in dosage forms is also important. Today, quantitative assay of these compounds were often conducted separately.

Objective: To develop a method for simultaneous determination of betamethasone, clotrimazole and methylparaben by HPLC.

Materials and method: These compounds were separated on C18 column (250 x 4.6 mm i.d., size 5 m) with isocratic eluent, methanol – buffer pH 7.0 (70: 30), flow rate 1.5 ml/min, UV detection at wavelengths of 254 nm, temperature 35oCThe method was validated according to ICH guidelines and applied to assay in cream dosage form without any interference from excipients.

Results: Completely separated three compounds: methylparaben (tr= 2.3 min), betamethasone (tr = 12.9 min) and clotrimazole (tr = 16.4 min).  The linearity for all the drugs was obtained in the range of 36.35 – 84.82 μg/ml (MPB), 22.62 52.77 μg/ml (BET) and 369.69 836.78 μg/ml (CLO) with the correlation coefficients of linearity > 0.999. The recovery was in range 98 – 102%, the repeatability of content of these compounds had RSD < 2%.

Conclusion: An assay method for betamethasone, clotrimazole and methylparaben was successfully developed with simple isocratic elution. The method was validated and applied on pharmaceuticals form so can apply on quality control section.

Key words: Betamethasone; Clotrimazole; Methylparaben, HPLC.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF