Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 2
NỒNG ĐỘ VITAMIN D TRONG HUYẾT THANH VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN VẢY NẾN

Phạm Thúy An*, Văn Thế Trung**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Vitamin D dạng thoa được sử dụng để điều trị bệnh vảy nến đã đạt được hiệu quả rõ ràng. Trong khi đó, vitamin D dạng uống ít được nghiên cứu nhưng một số tác giả trên thế giới cũng như tại bệnh viên Da Liễu Tp. Hồ Chí Minh đã áp dụngtrong điều trị bệnh vảy nến mủ.

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá nồng độ vitamin D huyết thanh trên bệnh nhân vảy nến và mối tương quan với đặc điểm lâm sàng.

Phương pháp: Nghiên cứu có đối chứng so sánh hai nhóm vảy nến và người khỏe mạnh, có sự tương đồng về giới tính và lứa tuổi. Chẩn đoán bệnh vảy nến dựa vào lâm sàng. Độ nặng của bệnh vảy nến mảng được đánh giá bằng chỉ số PASI. Nồng độ vitamin D trong huyết thanh được phân tích bằng kỹ thuật xét nghiệm miễn dịch điện hóa huỳnh quang (ECLIA).

Kết quả: Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2014 đến tháng 5/2015, chúng tôi tiến hành nghiên cứu trên 46 bệnh nhân vảy nến và 33 người khỏe mạnh. Tổng quát, nồng độ vitamin D huyết thanh trung bình của nhóm bệnh nhân vảy nến thấp hơn so với nhóm người bình thường (25,45 ± 11,77 ng/mL so với 30,61 ± 9,38 ng/mL ; p = 0,04). Sự khác biệt này chủ yếu xảy ra ở nữ. Quan trọng hơn, chúng tôi nhận thấy rằngvitamin D huyết thanh của nhóm bệnh nhân vảy nến đỏ da toàn thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm bệnh nhân vảy nến mảng.Trong khi đó, bệnh nhân nữ bị vảy nến mủ cũng có sự giảm rõ rệt vitamin D trong huyết thanh so với nữ bình thường. Không có mối liên quan giữa nồng độ vitamin D huyết thanh với độ nặng của bệnh nhân vảy nến mảng.

Kết luận: Nồng độ vitamin D huyết thanh giảm trên bệnh nhân vảy nến, đặc biệt là vảy nến mủ ở nữ và đỏ da toàn thân do vảy nến. Phát hiện này cung cấp thêm bằng chứng cho việc điều trị vảy nến bằng vitamin D đường uống.

Từ khóa: Vảy nến, Vitamin D huyết thanh.

ABSTRACT :

Background: Topical vitamin D has been used to treat psoriasis with remarkable success. Although there are few studies of oral vitamin D treatment on psoriasis, dermatologist at Dermatology Hospital Ho Chi Minh City and other authors have been applying this treatment for pustular psoriasis.

Objective: To measure serum vitamin D levelsof psoriatic patients and find out relation of these concentration and characteristics of the disease.

Method: Psoriatic patients and healthy groups were matched in matched in sex and age. Diagnosis was obtained by clinical examination. Severity of disease was assessed by using PASI index. Serum vitamin D was measured by using electrochemiluminescence immunoassay (ECLIA) method.

Results: From October 2014 to May 2015, we enrolled 46 psoriatic patients and 36 healthy people in this study. The meanof serum vitamin D levelsof patients was significantly lower than that of healthy controls (25.45 ± 11.77 ng/mL vs 30.61 ± 9.38 ng/mL ; p = 0.04). This difference was mainly in female patients. More importantly, we found that mean serum vitamin D of psoriatic erythroderma groupwassignificantly lower than that of plaque psoriatic patients. Level of vitamin D was clearly reduced in female patients with pustular psoriasis.There was no association between the mean serum levels of vitamin D and clinical disease severity of plaque psoriatic patients.

Conclusion: Serum vitamin D levels decreased in psoriatic patients, espectially in female pustular psoriasis and psoriatic erythema. These findings could provided an addictional evidence for oral vitamin D treatment of psoriasis.

Key words: psoriasis, serum vitamin D

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF