Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 2
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ MÔ BỆNH HỌC CỦA UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO ĐÁY Ở DA

Trần Vũ Anh Đào *, Văn Thế Trung*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Ung thư biểu mô tế bào đáy ở da là một trong những loại ung thư phổ biến. Phân tích đặc điểm lâm sàng và mô bệnh học của loại ung thư da này góp phần chẩn đoán sớm và điều trị bệnh kịp thời.

Mục tiêu: Xác định đặc điểm lâm sàng và mô bệnh học của bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào đáy ở da.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả hàng loạt ca.

Đối tượng nghiên cứu: Bệnh nhân bị ung thư biểu mô tế bào đáy đến khám và điều trị tại bệnh viện Da liễu TPHCM từ tháng 5 năm 2014 đến tháng 4 năm 2015.

Kết quả: 87 bệnh nhân bị ung thư biểu mô tế bào đáy. Tuổi trung bình là 64,64±13,42 tuổi, ba phần tư trường hợp là nữ. 96,6% tổn thương phân bố vùng đầu mặt cổ. Trong đó, thương tổn ở vùng má và vùng mũi chiếm 56%. Kích thước trung bình 21,6±14,36mm. 92% bệnh nhân chỉ có duy nhất 1 thương tổn. Ba phần tư trường hợp giới hạn rõ. 57,4% bệnh nhân có 3 hoặc 4 đặc điểm khác nhau trên một sang thương. Hình ảnh mô học ghi nhận được 3 dạng: dạng đặc (47,1%), dạng nốt (34,5%) và dạng tuyến (18,4%). Thương tổn dạng loét, giới hạn rõ thường có kết quả mô học là dạng đặc.

Kết luận: Bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào đáy đến khám và điều trị tại bệnh viện Da Liễu TPHCM thường là người lớn tuổi, thương tổn phân bố chủ yếu ở vùng đầu mặt cổ. Thương tổn mô học chủ yếu là dạng đặc hay dạng nốt.

Từ khóa: Ung thư da, ung thư biểu mô tế bào đáy.

ABSTRACT :

Background: Basal cell carcinoma of the skin is one of common cancers. Analysis of clinical and histopathological features of this skin cancer is useful for early diagnosis and prompt treatment.

Objective: Determining the clinical and histopathological features of patients with basal cell skin cancer.

Methods: A Case series study of patients with basal cell carcinoma at Ho Chi Minh City Hospital of Dermato-Venereology from May 2014 until April 2015.

Results: 87 patients with basal cell carcinoma were included. The average age was 64.64 ± 13.42. Three quaters of cases were female. 96.6% lesions developed on head and neck regions. Of these areas, 56% lesions were at the cheek and the nose. The average size was 21.6 ± 14.36mm. 92% of patients had only one lesion. Three quarters of lesions had defined circumstances. 57.4% patients had three or four different characteristics in one lesion. Histological images showed three types of features: solid (47.1%), nodular (34.5%) and adenal (18.4%). Clinical well-defined ulcer lesions often had solid type in histological sections.

Conclusion: Patients with basal cell carcinoma at Ho Chi Minh City Hospitalof Dermato-Venereology were often old. The lesions mainly distributed on head and neck. Histopathology features were dominantly solid and nodular.

Keyword: skin cancer, basal cell carcinoma 

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF