Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2016 - Tập 20 - Số 2
ĐÁNH GIÁ BƯỚC ĐẦU SỬ DỤNG DAO MỔ SIÊU ÂM TRONG PHẪU THUẬT TUYẾN MANG TAI

Võ Anh Kiệt*, Trần Minh Trường*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Sử dụng dao mổ siêu âm (Harmonic Scapel) gần đây đã được ứng dụng trong các phẫu thuật như: phẫu thuật tuyến giáp, sinh thiết phổi, cắt amydan,… được đánh giá là có ưu điểm làm giảm chảy máu, giảm thời gian phẫu thuật, ít gây tổn thương mô và chăm sóc hậu phẫu nhẹ nhàng hơn. Vậy trong phẫu thuật tuyến mang tai thì sử dụng dao siêu âm như thế nào để đạt được hiệu quả tốt nhất chính là mục tiêu của nghiên cứu này.

Mục đích: Đánh giá hiệu quả sử dụng của dao siêu âm trong phẫu thuật tuyến mang tai.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 28 trường hợp phẫu thuật tuyến mang tai bằng dao siêu âm được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy từ tháng 10 năm 2013 đến tháng 2 năm 2014. Đánh giá thời gian phẫu thuật, mất máu trong mổ, đau sau mổ, tỉ lệ liệt mặt sau mổ.

Kết quả: Sử dụng dao mổ siêu âm trong phẫu thuật tuyến mang tai nhận thấy: lượng máu mất trong khi mổ (38,0 + / - 3,6 ml), tổng thời gian cuộc mổ (87 +/- 27,5 phút), lượng dịch dẫn lưu sau mổ (37 +/- 5,6 ml), đau sau mổ ở mức độ nhẹ - trung bình, tỉ lệ liệt mặt sau mổ (57,14 %) đa số sẽ hồi phục lại hoàn toàn

Kết luận: Bước đầu sử dụng dao mổ siêu âm trong phẫu thuật tuyến mang tai cho thấy sử dụng dao siêu âm có nhiều ưu điểm hơn so với các phương pháp phẫu thuật thông thường.

Từ khóa: tuyến mang tai, dao siêu âm.

ABSTRACT :

Background: Using Harmonic Scalpel has recently been applied in surgery such as thyroid surgery, lung biopsy, tonsillectomy,.... be judged as reducing advantages bleeding, decreased surgical time, less tissue damage and postoperative care softer. So in the parodectomy using harmonic scalpel how to achieve the best performance is the goal of this study.

Purpose: To assess the effectiveness of using harmonic scalpel in parodectomy.

Subjects and Methods: The study describes both horizontal 28 cases of parotid gland surgery using ultrasonic knives being treated at Cho Ray Hospital from October 2013 to February 2014. Rating surgical time, blood loss during surgery, postoperative pain, postoperative facial paralysis rate.

Results: Using the harmonic scalpel in parotid surgery found: blood loss during surgery (38.0 +/- 3.6 ml), total surgery time (87 +/- 27.5 minutes), the amount of fluid drainage after surgery (37 +/- 5,6 ml), postoperative pain mild - the average rate for postoperative facial palsy (57.14 %) majority will recover completely.

Conclusion: The first step uses harmonic scalpel in parodectomy shows using harmonic scalpel have many advantages compared to conventional surgical methods.

Keywords: parotid gland, harmonic scalpel.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF