Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT IN SILICO TRONG SÀNG LỌC CÁC CHẤT CÓ TÁC DỤNG ỨC CHẾ ENZYME ENDOTHELIAL NITRIC OXIDE SYNTHASE VÀ CYTOCHROME P450 2E1

Đỗ Thị Thanh Tâm*, Nguyễn Thị Thu Hương**, Dương Hồng Tố Quyên***, Lê Hoàng Sơn***, Nguyễn Thụy Việt Phương****

TÓM TẮT :

Mở đầu: Endothelial nitric oxide synthase (eNOS) và cytochrome P450 2E1 (CYP2E1) là hai enzym sản sinh gốc tự do liên quan đến quá trình stress oxy hóa trong cơ thể. Stress oxy hóa gây nên sự lão hóa, nhiều bệnh khác như ung thư, tiểu đường type II, và bệnh về thoái hóa thần kinh,… do gốc tự do làm tổn hại các đại phân tử sinh học. Sự ức chế các enzym sản sinh gốc tự do là một chiến lược đầy hứa hẹn mà nhiều nghiên cứu đang tập trung gần đây để chống stress oxy hóa.

Mục tiêu: Nhận dạng chất ức chế tiềm năng trên enzym eNOS và CYP2E1.

Đối tượng – Phương pháp nghiên cứu: Đề tài tiến hành quá trình gắn kết phân tử (molecular docking) cho 50 dẫn xuất saponin có hoạt tính chống stress oxy từ dữ liệu thực nghiệm trên eNOS và CYP2E1, là hai protein có vai trò quan trọng trong quá trình stress oxy hóa.

Kết quả: Ginsenosid Rc là chất có khả năng gắn kết tốt nhất với cả hai protein eNOS (-9,1 kJ/mol) và CYP2E1 (-8,6 kJ/mol). Ngoài ra, 5 dẫn xuất là vina-ginsenosid R3, vina-ginsenosid R20, ginsenosid Re, notoginsenosid R1 và 20(R)-ginsenosid Rh1 cũng thể hiện tiềm năng chống stress oxy hóa thông qua năng lượng liên kết thấp (nhỏ hơn -8,0 kJ/mol) khi gắn với cả hai protein mục tiêu.

Kết luận: Đề tài đã đánh giá khả năng gắn kết của các dẫn xuất saponin và tương tác của các chất trên các protein, góp phần giải thích cơ chế tác động của các chất trong quá trình chống stress oxy hóa.

Từ khóa: stress oxy hóa, gắn kết phân tử, sàng lọc ảo, in silico, saponin, eNOS, CYP2E1

ABSTRACT :

Background and Objectives: Oxidative stress, arising as a result of an imbalance between free radical production and antioxidant defenses, is associated with aging, cancer, diabetes mellitus type II, arteriosclerosis and neurodegenerative diseases,…because of its damages to a wide range of molecular species. The inhibition of free radicals – produced enzymes represents a novel therapeutic approach which many researchers focus on. Therefore, this study identified potential inhibitors of oxidative stress – caused enzymes and orientated the design of their structures.

Method: This study conducted molecular docking for 50 saponin derivatives into eNOS and CYP2E1 proteins. The objective of docking is to predict the suitable conformation of ligands into the binding site of two proteins as well as to gain their energies of binding process.

Results: The docking results illustrated the effectively binding ability of ginsenoside Rc into both eNOS (-9,1 kJ/mol) and CYP2E1 (-8,6 kJ/mol) proteins. Besides, 5 other derivatives, namely vina-ginsenoside R3, vina-ginsenoside R20, ginsenoside Re, notoginsenoside R1 and 20(R)-ginsenoside Rh1, respectively were also potential antioxidants because of their low binding affinities (lower than -8,0 kJ/mol) when they were docked into two target proteins.

Conclusion: This study evaluated the binding abilities of saponin derivatives on proteins through their binding energies values and interactions between these saponins and proteins and also contributed the explanation of a mechanism of saponin derivatives in antioxidative stress process.

Keywords: oxidative stress, molecular docking, virtual screening, in silico, saponin, eNOS, CYP2E1

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF