Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC VÀ TƯƠNG TÁC THUỐC TẠI KHOA LÃO – TÂM THẦN BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG

Lê Phạm Tường Vân*, Đặng Nguyễn Đoan Trang**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Bệnh nhân cao tuổi thường nhập viện với nhiều bệnh lý. Việc sử dụng thuốc trên người cao tuổi trở nên phức tạp vì phải sử dụng nhiều loại thuốc.Việc sử dụng nhiều thuốc cùng lúc làm tăng khả năng xảy ra tương tác thuốc.

Mục tiêu: Khảo sát tình hình sử dụng thuốc và tương tác thuốc tại khoa Lão – Tâm thần bệnh viện Nguyễn Tri Phương, đồng thời xác định các yếu tố liên quan đến số lượng và mức độ tương tác thuốc (TTT).

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 375 hồ sơ bệnh án (HSBA) của bệnh nhân nội trú từ 60 tuổi trở lên điều trị tại khoa Lão – Tâm Thần bệnh viện Nguyễn Tri Phương từ 01/01/2014 đến 31/08/2014. Tương tác thuốc được tiến hành khảo sát trong tất cả các ngày điều trị dựa trên 2 nguồn dữ liệu là sách “Tương tác thuốc và chú ý khi chỉ định” (sách TTT và CYKCĐ) và tra cứu trực tuyến trên trang web http://medscape.com (Medscape).

Kết quả: Số bệnh lý trung bình trên mỗi bệnh nhân là 3,3 ± 1,3, số thuốc trung bình được chỉ định cho mỗi bệnh nhân trong một đợt điều trị là 7,1 ± 2,4. Số HSBA ghi nhận có tương tác thuốc ở nguồn tra cứu Medscape là 81,9% và sách TTT và CYKCĐ là 72,5%. Tỷ lệ tương tác thuốc mức độ nặng, trung bình và nhẹ khi tra cứu theo nguồn Medscape lần lượt là 7,8%, 69,1% và 23,1%. Tỷ lệ tương tác thuốc mức độ 4, 3, 2, 1 khi tra cứu theo sách TTT và CYKCĐ lần lượt là 2,5%, 4,9%, 80,2% và 12,3%. Các yếu tố: số lượng thuốc sử dụng trung bình/ngày, bệnh tim mạch, bệnh hô hấp có liên quan với số lượng TTT trung bình/ngày. Các yếu tố: bệnh tim mạch, bệnh hô hấp, bệnh rối loạn tâm thần và hành vi có liên quan với mức độ TTT.

Kết luận: Bệnh nhân lão khoa có nguy cơ cao gặp các TTT, cần được thận trọng kê đơn và theo dõi trong quá trình sử dụng thuốc.

Từ khóa: Tương tác thuốc, lão khoa, người cao tuổi, khoa tâm thần

ABSTRACT :

Introduction: Geriatric patients are more likely to be hospitalized for multimorbidity. Drug use among geriatric population represents a challenge for prescribing physicians due to polypharmacy. The concomittant use of many medicines may lead to higher risk of drug-drug interactions.

Objectives: To investigate drug use and the occurrence of potential drug – drug interactions (DDIs) as well as factors associated with the number and the severity of DDIs.


Materials and methods: An observational study was conducted from 375 hospitalization medical records of patients aged 60 and over at Geriatric – Psychiatric Department, Nguyen Tri Phuong hospital from 01/01/2014

to 31/8/2014. Potential drug – drug interactions were analyzed using either the book “Drug Interaction and Cautions When Prescribing” by Vietnamese Ministry of Health and drug interaction checker tool from website http://medscape.com.

Results: The average number of diseases per case was 3.3 ± 1.3 and the average number of drugs used per case per day was 7.1 ± 2.4. Based on Medscape, 81.9% of cases experienced potential DDIs (serious: 7.8%; significant: 69.1%; minor: 23.1%). Based on “Drug Interaction and Cautions When Prescribing”, 72.5% of cases experienced potential DDIs (level 4: 2.5%; level 3: 4.9%; level 2: 80.2%; level 1: 12.3%). The average number of drugs used per day, cardiovascular diseases and respiratory diseases were factors significantly associated with the average number of potential DDIs per day. Cardiovascular diseases, respiratory diseases and psychiatric diseases were factors statistically associated with the severity of potential DDIs.

Conclusion: The incidence of DDIs was high in geriatric patients. Drugs used in this special population should be carefully prescribed and closely monitored.

Keywords: Drug interaction, drug – drug interaction, elderly, geriatric, psychiatric

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF