Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
KHẢO SÁT SỰ TUÂN THỦ DÙNG THUỐC CỦA BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG MẠCH VÀNH CẤP TẠI THỜI ĐIỂM MỘT THÁNG SAU XUẤT VIỆN

Nguyễn Viết Ngọc*, Nguyễn Thắng**, Nguyễn Hương Thảo*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Đối với bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp, sự tuân thủ dùng thuốc sau xuất viện là đặc biệt quan trọng để điều trị thành công. Tuy nhiên, dữ liệu về sự tuân thủ dùng thuốc của các bệnh nhân này tại Việt Nam còn hạn chế.

Mục tiêu: Khảo sát niềm tin vào thuốc tim mạch, chất lượng cuộc sống và sự tuân thủ dùng thuốc của bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp tại thời điểm một tháng sau xuất viện.

Đối tượng - Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu, cắt ngang mô tả trên 74 bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp điều trị tại Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh. Các thông tin được thu thập bằng cách phỏng vấn (với các bảng câu hỏi đã được thẩm định trong 2 buổi): buổi 1 (trong bệnh viện, khi bệnh nhân đã ổn) để thu thập thông tin chung, phương pháp điều trị và niềm tin vào thuốc tim mạch, buổi 2 (qua điện thoại, tại thời điểm 1 tháng sau xuất viện) để khảo sát chất lượng cuộc sống và sự tuân thủ dùng thuốc của bệnh nhân. Số liệu được xử lý bằng phần mềm SPSS 20.0 với giá trị p < 0,05 được coi là có ý nghĩa thống kê.

Kết quả: Tuổi trung bình của bệnh nhân là 60,69 ± 8,14 và nam giới chiếm 81,1%. Điểm trung vị niềm tin vào thuốc mục Chuyên biệt-Cần thiết là 25,00 và mục Chuyên biệt-Quan tâm là 13,00. Tại thời điểm 1 tháng, trung vị hệ số chất lượng sống của bệnh nhân là 1,00 và có 85,1% bệnh nhân tuân thủ tốt các thuốc được kê. Nghiên cứu chưa phát hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về các thông tin chung, phương pháp điều trị, niềm tin vào thuốc và chất lượng cuộc sống giữa 2 nhóm bệnh nhân tuân thủ và không tuân thủ.

Kết luận: Bệnh nhân rất xem trọng việc dùng thuốc tim mạch. Chất lượng cuộc sống của bệnh nhân sau 1 tháng xuất viện khá tốt và tỷ lệ bệnh nhân tuân thủ tốt các thuốc là cao.

Từ khóa: Tuân thủ dùng thuốc, Hội chứng mạch vành c

ABSTRACT :

Background: Post-discharge medication adherence is crucial for successful treatment, especially in acute coronary syndrome. However, data about acute coronary syndrome patients’ adherence to prescribed medications in Vietnam is limited.  


Objectives: To investigate beliefs about cardiovascular medicines, quality of life and adherence to prescribed medications in patients with acute coronary syndrome.

Methods: A prospective, cross-sectional survey was conducted on 74 patients with acute coronary syndrome

treated in The Heart Institute, Ho Chi Minh city. Patients were interviewed twice using a data collection form and validated questionnaires. The first interview was performed in hospital (when patients’ condition was stable) to collect patients’ characteristics, treatment strategies and beliefs about cardiovascular medicines. The second interview was conducted at one month after discharge to collect patients’ quality of life and medication adherence. The data was analyzed using SPSS 20 with a significant level at 0.05.

Results: Patients’ average age was 60.69 ± 8.14 and 81.1% of patients were male. The medians of the Beliefs about Medicines Questionnaire Specific-Necessity and Specific-Concern subscales were 25.00 and 13.00, respectively. At one month after discharge, the median of patients’ utility score was 1.00 and 85.1% of patients highly adhered to prescribed medications. We have not found any differences in patients’ characteristics, treatment strategies, beliefs about cardiovascular medicines, and quality of life between non-adherence and adherence patient groups.

Conclusion: Patients with acute coronary syndrome strongly believed in the necessity of cardiovascular medicines, relatively concerned about treatment regimens, and highly adhered to prescribed medications. Their quality of life at one month after discharge was good.

Keywords: Medication adherence, Acute coronary syndromes

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF