Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
KHẢO SÁT ĐỘC TÍNH CẤP, TÁC DỤNG HẠ LIPID HUYẾT VÀ HẠ GLUCOSE HUYẾT CỦA CAO QUẾ

Trần Anh Vũ *, Trần Mỹ Tiên**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Quế đã được sử dụng nhiều trong dân gian để hạ lipid huyết và glucose huyết. Để có cơ sở khoa học cho các chế phẩm từ quế có tác dụng hạ lipid huyết và glucose huyết ở liều an toàn, đề tài tiến hành đánh giá độc tính cấp, khảo sát tác dụng hạ lipid huyết và glucose huyết của cao quế trên chuột nhắt trắng.

Mục tiêu: Khảo sát độc tính cấp, tác dụng hạ lipid huyết và hạ glucose huyết của cao đặc quế chiết bằng ethanol 70% trên chuột nhắt trắng (cao đặc quế có độ ẩm: 9,6± 0,8%, hàm lượng cinnamaldehyd: 101,19± 3,71 mg/g). So sánh với Lipitor (Atorvastatin calcium 20 mg) cho thử nghiệm hạ lipid huyết và Glibenclamidb STADAÒ (Glibenclamid 5 mg) cho thử nghiệm hạ glucose huyết.

Phương pháp: Đánh giá độc tính cấp đường uống theo phương pháp Karber-Behren. Đánh giá tác dụng hạ lipid huyết trên mô hình gây tăng lipid huyết cấp bởi Tyloxapol (Triton WR-1339) 400 mg/kg thể trọng (tiêm phúc mô). Tác dụng hạ glucose huyết được xác định bằng nghiệm pháp dung nạp glucose (liều 2 g/kg thể trọng).

Kết quả: Nghiên cứu độc tính cấp cho thấy cao quế liều uống 3 g/kg thể trọng là liều tối đa không gây chết chuột thử nghiệm. Cao quế ở liều uống 150 mg/kg thể trọng có tác dụng giảm hàm lượng cholesterol toàn phần, tương tự như thuốc đối chiếu Lipitor 20 mg/kg. Ở liều 150, 300 mg/kg thể trọng, cao quế có tác dụng làm tăng hàm lượng HDL- cholesterol đạt ý nghĩa thống kê so với lô chứng. Sau 30 phút dung nạp glucose, cao quế liều 150, 300 mg/kg thể trọng đều có trị số glucose huyết giảm (14,42% và 16,83%) so với lô chứng. Sau 120 phút dung nạp glucose, chỉ có lô uống cao quế liều 300 mg/kg thể trọng có trị số glucose huyết giảm (11,84%). Sự giảm trị số glucose huyết ở các liều thử nghiệm chưa ngang bằng với thuốc đối chiếu Glibenclamid.

Kết luận: Cao quế không có độc tính cấp đường uống với LD0 = 3 g/kg thể trọng. Cao quế liều 150,300 mg/kg thể trọng thể hiện tác dụng làm tăng HDL- cholesterol trên mô hình gây tăng lipid huyết cấp bởi Tyloxapol. Trong thực nghiệm dung nạp glucose cao quế liều 150, 300 mg/kg thể trọng uống liên tục 7 ngày đều làm giảm trị số glucose huyết sau 30 phút dung nạp glucose.

Từ khóa: Cao đặc quế, độc tính cấp, lipid huyết, glucose huyết

ABSTRACT :

Background: Cinnamon has been traditionally used to reduce blood lipid and blood glucose. To provide the scientific basis for products prepared from Cinnamon which can be used to reduce blood lipid and blood glucose at the safety doses, this research aimed to evaluate the acute toxicity and lipid- and glucose-reducing effects of Cinnamon extract in mice. Objectives: This research aimed to investigate acute toxixity, anti-hyperglycemic and anti-hyperlipidemic

effects of Cinnamon concentrated extract (extracted by 70% ethanol) in mice. Cinnamon concentrated extract has a moisture of 9.6 ± 0.8% and content of cinnamaldehyd of 101.19 ± 3.71 mg/g. This study was conducted in comparison with Lipitor (Atorvastatin calcium 20mg) for the anti-hyperlipidemic and Glibenclamid (Glibenclamid STADAÒ 5 mg) for the anti-hyperglycemic activity.

Method: Karber-Behren method was used to investigate the oral acute toxicity. Mice were monitored for 72 hours to determine the acute toxicity. Hyperlipidemia induced by Tyloxapol (Triton WR-1339) was used to investigate the hypolipidemic effect, at the intraperitoneal (I.P) dose of 400mg/kg body weight in mice.

Results: The study showed that the maximum non-lethal dose of Cinnamon extract in mice is at 3 g/kg body weight. The Cinnamon extract dose of 150 mg/kg body weight showed an effect of reducing total cholesterol level, this reducing value was equivalent to that of control drug, Lipitor 20 mg/kg. At the dose of 150 and 300mg/kg, Cinnamon extract showed an effect of increasing HDL-cholesterol and this increasing value was statistically significant as compared to that of the control group. At the 30 minute-period, post glucose tolerance, the Cinnamon extract doses of 150-300 mg/kg body weight showed a reduction of blood glucose levels (14.42% and 16.83%). At the 120 minute-period, post glucose tolerance, only the mice administered Cinamon extract at the dose of 300mg/kg body weight has a reduction of blood glucose level (11.84%). The reduction of blood glucose levels at the testing doses was not equivalent to the control drug (Glibenclamid).

Conclusion: Cinnamon extract did not show oral acute toxicity (LD0 = 3 g/kg). The Cinnamon extract doses of 150 and 300 mg/kg body weight showed an effect of increasing HDL-cholesterol in the model of hyperlipidemia caused by Tyloxapol . In the oral glucose tolerance test (OGTT), the Cinnamon extract doses of 150 and 300 mg/kg body weight (orally administrated for 7 days) showed an effect of reducing blood glucose level, at the 30 minute-period, post glucose tolerance.

Key words: Cinnamon concentrated extract, acute toxicity, hypolipidemic, hypoglycemic

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF