Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG KAEMPFEROL TRONG HỒNG HOA BẰNG PHƯƠNG PHÁP HPLC

Nguyễn Hồng Thiên Thanh*, Biện Thị Ngọc Kim Anh*, Lê Ngọc Tú*, Nguyễn Hữu Lạc Thủy

TÓM TẮT :

Mở đầu - Mục tiêu: Hiện nay, dược liệu Hồng hoa trên thị trường chủ yếu nhập khẩu với chất lượng dao động đáng kể. Phần lớn nguồn nguyên liệu này đều bị tẩm chất màu đỏ, màu vàng vì đã được chiết hoạt chất trước đó. Chuyên luận về Hồng hoa của Dược điển Trung quốc đã sử dụng kaempferol làm chất đánh dấu của chỉ tiêu định lượng. Dược điển VN IV cũng đã có chuyên luận Hồng hoa, tuy nhiên chưa có phương pháp thử định lượng hoạt chất trong dược liệu. Chất lượng dược liệu chủ yếu được đánh giá qua chỉ tiêu định tính bằng phương pháp quang phổ tử ngoại – khả kiến trên hai nhóm sắc tố hồng và sắc tố vàng. Vì vậy, không thể đánh giá chính xác chất lượng khi dược liệu bị tẩm các chất màu hoặc dược liệu giả mạo, bị trộn lẫn với dược liệu kém chất lượng. Để nâng cao mức chất lượng và phương pháp thử trong chuyên luận Hồng hoa của Dược điển VN IV, chúng tôi thực hiện đề tài làm cơ sở để có thể bổ sung chỉ tiêu định lượng bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao. Chất đánh dấu được lựa chọn là kaempferol dựa trên tài liệu tham khảo(3). Đây là phương pháp tách trên thiết bị đáp ứng được độ chính xác và tỷ lệ phục hồi, đặc biệt đối với mẫu có thành phần phức tạp từ cao chiết dược liệu.

Đối tượng Phương pháp nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu là kaempferol trong cao chiết từ Hồng hoa. Nghiên cứu các điều kiện của quy trình xử lý mẫu từ dược liệu và điều kiện sắc ký để định lượng kaempferol trong Hồng hoa bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao.

Kết quả: Đã xác định được các điều kiện để chiết kaempferol từ hoa Hồng hoa và các điều kiện sắc ký để tách pic kaempferol hoàn toàn các pic khác trong mẫu thử. Dược liệu được chiết bằng phương pháp đun hồi lưu với dung môi methanol – acid hydrocloric đậm đặc (95 : 5) trong thời gian 60 phút. Các điều kiện sắc ký: cột Phenomenex Luna – C8 (250 x 4,6 mm; 5 μm); nhiệt độ cột: 40 oC; tốc độ dòng: 1,0 mL/phút; thể tích tiêm mẫu: 20 μl; bước sóng phát hiện: 367 nm; kỹ thuật rửa giải đẳng dòng với pha động methanol – acid phosphoric 0,1 % (50 : 50). Quy trình có tính chọn lọc, pic kaempferol tách hoàn toàn so với các pic lân cận (Rs 8,6), được thẩm định với nồng độ tuyến tính từ 5,0 – 150,0 µg/mL (ŷ = 67085x, R2 = 0,9999), độ lặp lại và độ chính xác trung gian có RSD < 2 % (1,98 %); độ đúng đạt yêu cầu với tỷ lệ phục hồi từ 96,1 – 109,9.

Kết luận: Đề tài đã xây dựng và thẩm định thành công trình định lượng kaempferol trong Hồng hoa bằng HPLC, góp phần vào công tác kiểm tra chất lượng nguồn dược liệu Hồng hoa.

Từ khóa: Hồng hoa, Carthamus tinctorius, Flos Carthami tinctorii, chiết xuất, kaempferol, HPLC

ABSTRACT :

Background – Objectives: On the market, majority of dried florets of Carthamus tinctorius L. are imported

their quality have not been tested seriously. They are impregnated with red or yellow chemicals because the active compositions have been extracted before. Kaempferol is a marker for the quantitative of Pharmacopoeia of the people’s republic of China, while VietNam Pharmacopoeia IV does not have yet a method for quantitative. This material’s quality control has been determinated by spectroscopy method on red and yellow pigments. So it can not accurately detect that if it is counterfeit or poor quality. The objectives of this study is to increase the rate for quality as soon as analytical procedure of Flos Carthami tinctorii monograph – Viet Nam Phamacopoiea IV. From Pharmacopoeia of the people’s republic of China, we choose kaempferol as a marker of HPLC  which is an isolation method with high precison and accuracy.

Methods: Finding out the suitable extraction from materials and chromatographic conditions for determination of kaempferol by HPLC method, after that it was validated in system suitability, selectivity, linearity range, precision and accuracy.

Results: The suitable for extraction and chromatographic conditions for separation of kaempferol were obtained using: Phenomenex Luna column (250 x 4.6 mm), packed with octadecylsilane bonded to porous silica (5 mm); mobile phase: a mixture of 50 volumes of methanol and 50 volumes of phosphoric acide 1%; isocratic mode; flow rate 1 ml per minute; injection volume 20 µl; column temperature 40 oC; spectrophotometer 365 nm. These methods were validated and showed linearity range of kaempferol (5.0 – 150.0 µg/mL; ŷ = 67085x; R ≥ 0.9999) accuracy with recovery ratio in 96 – 109% and precision with RSD ≤ 2.0%.

Conclusions: A HPLC method was succeessfully developed for kaempferol quantitation in raw material.

Keywords: HPLC, kaempferol, Flos Carthami tinctorii, Carthamus tinctorius, extract

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF