Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP SẢN PHẨM TRUNG GIAN CỦA TẠP B SALBUTAMOL

Trần Vũ Hữu Đức*, Ngô Thị Thanh Diệp

TÓM TẮT :

Mở đầu: Tạp chất liên quan là chỉ tiêu quan trọng để xác định chất lượng nguyên liệu làm thuốc. Salbutamol là thuốc nằm trong danh mục thuốc thiết yếu của Bộ Y tế. Tạp chuẩn B được sử dụng để kiểm tra giới hạn tạp chất salbutamol sulfat nguyên liệu trong Bản bổ sung DĐVN IV, 2015, tạp này chưa có trong ngân hàng tạp chuẩn ở Việt Nam.

Mục tiêu: Tổng hợp các sản phẩm trung gian của tạp B salbutamol.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu là các sản phẩm trung gian (B2 và B’3) của tạp B salbutamol. Tổng hợp, tinh chế sản phẩm trung gian B2 từ phenol và cloroacetyl clorid. Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng phenol và thời gian phản ứng đến hiệu suất phản ứng. Tổng hợp, tinh chế B’3 từ B2 và tert-butylamin. Thử tinh khiết các sản phẩm bằng nhiệt độ nóng chảy, SKLM, HPLC. Xác định cấu trúc các sản phẩm bằng phổ UV-Vis, IR, MS, NMR.

Kết quả: Từ phenol và cloroacetyl clorid đã tổng hợp và tinh chế được B2. Xác định một số điều kiện để tổng hợp và tinh chế B2 đạt hiệu suất cao nhất (30,7%) như sau: 1,88 g phenol, phản ứng trong 8 giờ, tinh chế bằng phương pháp lọc nóng. Từ B2  và tert-butylamin đã tổng hợp và tinh chế được B’3 với hiệu suất của quá trình là 19,2%. B2 và B’3 tinh khiết khi thử bằng SKLM và nhiệt độ nóng chảy. Độ tinh khiết tính theo diện tích pic xác định bằng HPLC là 99,72% (B2) và 99,87% (B’3). Cấu trúc của B2 được xác định là 2-cloro-1-(4-hydroxyphenyl)ethanon  và B’3 là N-(tert-butyl)-4-hydroxybenzamid.

Kết luận: Đã tổng hợp và tinh chế được B2 đạt độ tinh khiết 99,72%, xác định được lượng phenol và thời gian phản ứng cho hiệu suất cao nhất. Tổng hợp, tinh chế B’3 từ B2 đạt độ tinh khiết 99,87%.

Từ khóa: Salbutamol, tổng hợp, tạp B, 2-cloro-1-(4-hydroxyphenyl)ethanon, N-(tert-butyl)-4-hydroxybenzamid

ABSTRACT :

Introduction: Related substance is an important criteria to evaluate drug’s quality. Salbutamol is an essential drug. In Vietnamese Pharmacopoeia IV (Supplement), Salbutamol Impurity B CRS is used for the related substances test, but it isn’t available in the Standard Impurities Bank of Vietnam.

Objective: Synthesis of intermediate products B2 and B’3 of salbutamol impurity B.


Materials and Methods: B2 was synthesized from phenol and chloroacetyl chloride. Were studied the effects of phenol’s amount and reaction time to the yield. B’3 was synthesized and purified from B2 and tert-butylamine. Purity of received products was tested by using TLC, melting point and HPLC.  Structure of B2 và B’3 was elucidated by UV-Vis, IR, MS and NMR analyses

Results: From phenol and chloroacetyl chloride was synthesized and purified B2. Were determined some conditions (1.88 g of phenol and 8 hours of reaction’ time) for synthesis B2 to give the highest yield (30.7%).  From B2 and tert-butylamine was synthesized B’3, the yield of the process was 19.2%. The purity of B2 and B’3 were checked by TLC and melting point. Their purity, determined by HPLC using peak area normalization method were respectively 99.72% (B2) and 99.87% (B’3). Chemical structure of B2 and B’3, elucidated from their IR, MS and NMR spectroscopic data, respectively were 2­chloro­1­(4­hydroxyphenyl)ethanone (B2) and N-(tert-butyl)-4-hydroxybenzamide (B’3).

Conclusion: Was synthesized and purified B2 with the purity of 99.72% and determined some conditions of reaction to give highest yield. From B2 was synthesized B’3 with the purity of 99.87%.

Key words: Salbutamol, synthesis, impurity B, 2­chloro­1­(4­hydroxyphenyl)ethanone, N-(tert-butyl)-4-hydroxybenzamide

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF