Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
PHÂN LẬP VÀ SƠ BỘ ĐỊNH LƯỢNG TILIROSID TRONG CÂY AN XOA (HELICTERES HIRSUTA LOUR., MALVACEAE)

Võ Sỹ Nhật*, Ngô Thị Thanh Diệp*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Phân lập và sơ bộ định lượng tilirosid trong cây An xoa (Helicteres hirsuta Lour., Malvaceae).

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu được thực hiện trên mẫu là toàn cây trên mặt đất của cây An xoa được thu hái tại Bình Phước vào tháng 10/2015. Dược liệu được chiết ngấm kiệt với ethanol 50%. Sau khi cô thu hồi ethanol, dùng kỹ thuật chiết phân bố với các dung môi có độ phân cực tăng dần để tách các cao phân đoạn. Tilirosid được phân lập từ phân đoạn cao ethyl acetat nhờ các kỹ thuật sắc ký cột, kết tinh lại và HPLC điều chế. Kiểm tra độ tinh khiết của sản phẩm thu được bằng phương pháp HPLC. Sử dụng các phương pháp phổ UV, IR, MS, NMR đồng thời so sánh với tài liệu để xác định cấu trúc hợp chất phân lập được. Sơ bộ định lượng tilirosid trong cây An xoa bằng phương pháp HPLC.

Kết quả: Từ 1,1 kg dược liệu An xoa, đã phân lập được 5 mg bột vô định hình có màu vàng nhạt có độ tinh khiết là 98,32%. Bằng các phương pháp phổ nghiệm xác định được cấu trúc hóa học hợp chất này là tilirosid. Sơ bộ định lượng tilirosid trong cây An xoa bằng phương pháp HPLC. Kết quả cho thấy hàm lượng tilirosid trong cây An xoa khoảng 0,09 mg/g.

Kết luận: Trong cây An xoa có chứa tilirosid, một glycosid flavonoid đã được tìm thấy trong khá nhiều loài thực vật thuộc họ Bông (Malvaceae). Sơ bộ khảo sát bằng phương pháp HPLC cho thấy hàm lượng tilirosid trong cây An xoa khoảng 0,09 mg/g (tính theo dược liệu khô kiệt).

Từ khóa: An xoa, tilirosid, phân lập.

ABSTRACT :

Objectives: Isolation and preliminary quantitative analysis of tiliroside in Helicteres hirsuta Lour., Malvaceae.

Methods: Dried aerial parts of Helicteres hirsuta Lour. (collected on October 2015, in Binh Phuoc Province) were percolated with 50% aqueous ethanol. After removing ethanol, different fractions were separated using liquid-liquid extraction techniques with gradually increasing polarity solvents. Tiliroside was isolated from the ethyl acetate fraction by column chromatography techniques, recrystallization and preparative HPLC. The purity of isolated tiliroside was determined by HPLC. Chemical structure of the isolated compound was elucidated by UV, IR, MS and NMR analyses. Preliminary quantitative analysis of tiliroside in herbal materials was performed by HPLC method.


Results: From 1.1 kg aerial parts of Helicteres hirsuta Lour., a pure compound (5 mg) was isolated as amorphous pale yellow powder with purity of 98.32%. By UV, IR, MS and NMR methods, the structure of this compound was determined to be tiliroside. Preliminary quantitative analysis of tiliroside in Helicteres hirsuta

Lour. was performed by HPLC method. The result showed that the content of tiliroside in Helicteres hirsuta Lour. is about 0.09 mg/g.

Conclusions: From aerial parts of Helicteres hirsuta Lour. collected in Binh Phuoc (Viet Nam); a flavonol glycoside tiliroside was isolated successfully. This is a known flavonoid, reported previously in numerous species of family Malvaceae. Preliminary quantitative analysis showed that the content of tiliroside in Helicteres hirsuta Lour. is about 0.09 mg/g.

Keywords: Helicteres hirsuta Lour., tiliroside, isolation

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF