Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI L-ARGININ ASPARTAT VÀ L-LYSIN HYDROCLORID TRONG CHẾ PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

Lê Thị Ánh Tuyết*, Phan Thanh Dũng

TÓM TẮT :

Mục đích: Xây dựng qui trình định lượng đồng thời L-Arginin aspartat và L-Lysin hydroclorid trong chế phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao, ứng dụng trong các chế phẩm đa thành phần.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: chế phẩm Vitar Junior. Phương pháp nghiên cứu: Định lượng các dẫn xuất củaL-Arginin aspartat và L-Lysin hydroclorid với o-phtalaldehyd (OPA) bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao.

Kết quả và bàn luận: Điều kiện sắc ký phù hợp để định lượng đồng thời L-Arginin aspartat và L-Lysin hydroclorid là: Cột Eclipse Plus C18 (250 × 4,6 mm; 5 μm), đầu dò UV với bước sóng phát hiện 338 nm. Pha động gồm acetonitril và đệm pH 7,8 theo chương trình gradient, tốc độ dòng 1,0 ml/phút, thể tích tiêm mẫu 20 ml, nhiệt độ cột 40 oC. Kết quả cho thấy có sự phân tách tốt giữa các pic: L-Arginin aspartat 1 (tR=6,5 phút),
L-Arginin aspartat 2 (tR=13,2 phút), L-Lysin hydroclorid 1 (tR=16,3 phút), L-Lysin hydroclorid 2 (tR=16,9 phút). Khảo sát lựa chọn các điều kiện khác như sau: Nồng độ chất phân tích với nồng độ L-Arginin aspartat và L-Lysin hydroclorid tương ứng là 200
mg/ml và 40 mg/ml, thời gian phản ứng giữa chất phân tích và OPA là 30 giây, nồng độ dung dịch OPA sử dụng để tạo phản ứng với chất phân tích là 4000 mg/ml.Quy trình đã được thẩm định đạt yêu cầu về độ đặc hiệu, tính tuyến tính (r > 0,999), độ đúng (tỷ lệ phục hồi nằm trong khoảng 98 – 102%), độ chính xác (RSD <2%) và độ thô (RSD <2%).

Kết luận: Đã xây dựng được quy trình định lượng đồng thời L-Arginin aspartat và L-Lysin hydroclorid trong chế phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao với đầu dò UV. Quy trình đã được thẩm định đáp ứng yêu cầu của một quy trình định lượng trong kiểm nghiệm các chế phẩm trên thị trường.

Từ khoá: L-Arginin aspartat, L-Lysin hydroclorid, o-phtalaldehyd, HPLC

ABSTRACT :

Objectives: Simultaneous determination of L-Arginine aspartate and L-Lysine hydrochloride by high performance liquid chromatography. This method is applied to quantity components in multi-components pharmaceutical.

Materials and methods: Sample: Vitar Junior, syrup containing 1000 mg L-Arginine aspartate and 200 mg L-Lysine hydrochloride. Methods: Simultaneous determination of L-Arginine aspartate and L-Lysine hydrochloride derivatized with o-phtalaldehyde by high performance liquid chromatography.

Results and discussion: The chromatography condition of simultaneous quantitation of L-Arginine aspartate and L-Lysine hydrochloride: Eclipse Plus C18 column (250 × 4.6 mm, 5 mm), UV detection at 338 nm

Mobile phase contains acetonitrile and phosphate buffer pH 7.8, gradient, flow rate was adjusted to 1.0 ml/min and column oven temperature was kept at 40 oC, injection volume was 20ml. The results have shown a good separation of four components: L-Arginine aspartate 1 (tR=6,5 min), L-Arginine aspartate 2 (tR=13,2 min), L-Lysine hydrochloride 1 (tR=16,3 min), L-Lysine hydrochloride 2 (tR=16,9 min). The result of survey other factors: The concentration of L-Arginine aspartate and L-Lysine hydrochloride were 200 mg/ml and 40 mg/ml, respectively; the duration for reaction between amino acids and OPA was 30 seconds; the concentration of o-phtalaldehyde to react with amino acids was 4000 mg/ml.The method was validated for specificity, linear (r > 0.999), precision (the mean recoveries in the range of 98.0-102.0% of the expected values), accuracy (RSD < 2%) and robustness (RSD <2%).

Conclusion: A method was developed for a simultaneous determination of L-Arginine aspartate and L-Lysine hydrochloride in pharmaceuticals by high performance liquid chromatography with detector UV. This method is validated and can be used in quality control of multi-components pharmaceuticals in the market

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF