Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
KHẢO SÁT ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA KIT THỬ RED PYROGALLOL MOLYBDAT ĐỂ ĐỊNH LƯỢNG PROTEIN NIỆU

Trần Thị Hà*, Nguyễn Thị Minh Thuận*

TÓM TẮT :

Mở đầu - Mục tiêu: Protein niệu là một trong những xét nghiệm thường quy đóng vai trò quan trọng trong chẩn đoán các bệnh lý thận(1,2). Mục tiêu của đề tài là khảo sát độ ổn định của kit thử red pyrogallol – molybdat (RPM) đã được tối ưu hóa nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng thuốc thử để định lượng protein niệu trong xét nghiệm và nghiên cứu.

Đối tượng - Phương pháp nghiên cứu: Khảo sát độ ổn định của 3 lô thuốc thử RPM được sản xuất theo công thức đã được tối ưu hóa trước đó(3) bằng các phương pháp dài hạn và lão hóa cấp tốc. Sau đó tính tuổi thọ của 3 lô thuốc thử theo phương pháp Vant Hoff và tính tuổi thọ trung bình. Ứng dụng bộ kit RPM đã đánh giá ổn định để định lượng protein niệu trong các mẫu nước tiểu ngẫu nhiên của 8 người tình nguyện khỏe mạnh và 6 bệnh nhân có bệnh lý thận.

Kết quả: Tuổi thọ của thuốc thử RPM được tính toán theo phương pháp Vant Hoff là 29 tháng. Protein niệu trong các mẫu nước tiểu ngẫu nhiên của người tình nguyện khỏe mạnh thấp hơn có ý nghĩa (p< 0,05) so với nhóm bệnh nhân có bệnh lý thận.

Kết luận: Chúng tôi đã khảo sát được độ ổn định của thuốc thử RPM theo phương pháp lão hóa cấp tốc ở 25 °C và 40 °C và 5 ± 3°C. Thuốc thử RPM này có thể được sử dụng rộng rãi trong xét nghiệm và nghiên cứu để định lượng protein niệu.

Từ khóa: Độ ổn định, red pyrogallol – molybdat, protein niệu

ABSTRACT :


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF