Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
KHẢO SÁT MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHIẾT XUẤT ALBUMIN TỪ CHẾ PHẨM HUYẾT TƯƠNG NGHÈO YẾU TỐ VIII CỦA BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

Lê Đức Thọ*, Ngô Kiến Đức*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Albumin là một trong những protein quan trọng nhất của huyết tương. Hiện nay nhu cầu sử dụng albumin tại các bệnh viện và các phòng thí nghiệm không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, tất cả các chế phẩm albumin đang lưu hành trên thị trường đều được nhập khẩu từ nước ngoài, vì vậy chi phí cho việc sử dụng albumin là khá lớn. Khảo sát một số phương pháp chiết xuất albumin từ huyết tương nghèo yếu tố VIII, một chế phẩm sẽ bỏ đi nếu không sử dụng cho nghiên cứu, nhằm chọn ra phương pháp chiết xuất albumin có hiệu quả nhất.

Mục tiêu: Khảo sát ba phương pháp chiết xuất albumin dựa trên sự kết tủa protein bằng ethanol. Đánh giá sự khác nhau về qui trình, kết quả chiết xuất và đề xuất phương pháp chiết tối ưu.

Phương pháp nghiên cứu: Tiến hành chiết xuất albumin từ huyết tương nghèo yếu tố VIII của bệnh viện Chợ Rẫy Tp HCM dựa trên 3 phương pháp của Cohn, Yu-lee Hao, và phương pháp của Kirstler và Nischmann, trong đó có sự điều chỉnh điều kiện chiết xuất phù hợp với điều kiện phòng thí nghiệm. So sánh, đánh giá kết quả chiết xuất của 3 phương pháp theo các tiêu chí: lượng albumin chiết được, độ tinh khiết, lượng ethanol sử dụng từ đó đề xuất phương pháp chiết xuất tối ưu ở các điều kiện đã khảo sát.

Kết quả: Chiết xuất albumin dựa trên phương pháp của Kirstler và Nischmann (phương pháp 2) cho kết quả vượt trội hơn cả với qui mô 30 ml cho lượng albumin là 0,4854 g, độ tinh khiết 92,89% , lượng ethanol sử dụng là 21,50 ml, với qui mô 100 ml cho lượng albumin là 1,5588 g, độ tinh khiết 93,50%, lượng ethanol sử dụng là 69,80 ml.

Kết luận: Với những ưu điểm về khả năng chiết, độ tinh khiết cũng như lượng ethanol sử dụng, phương pháp 2 được đề xuất để chiết xuất albumin ở qui mô phòng thí nghiệm.

Từ khóa: albumin, chiết xuất, huyết tương nghèo yếu tố VIII

ABSTRACT :

Background - Objective: Albumin is one of the most important proteins in plasma. Currently, the demand for albumin in hospitals and laboratories is constantly increasing. However, all albumin products in the market are imported from foreign countries, so the expense of using albumin is very high. Surveying some methods of extracting albumin from cryosupernatant, a product will be eliminated if not using for research, is to select the best effective extracting method.


Method: Extracting albumin from cryosupernatant based on three methods of Cohn, Kirstler and Nischmann and Yu-lee Hao with some adjustments adapted for the laboratory conditions. Comparing and evaluating the results of the extraction methods according to the following criteria such as the amount of extracted albumin, the purity, the amount of used ethanol

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF