Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ BỆNH GIỐNG CÚM TẠI NHÀ THUỐC CỦA MỘT SỐ TỈNH, THÀNH PHỐ KHU VỰC PHÍA NAM

Võ Thị Thùy Trang*, Võ Quang Trung*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Tại Việt Nam, chỉ mới có những đánh giá về dịch tễ cho bệnh cúm và bệnh giống cúm nhưng chưa có nghiên cứu nào đánh giá chi phí, gánh nặng kinh tế trong điều trị bệnh giống cúm trong cộng đồng. Từ đó nhận thấy rằng, việc xác định chi phí bệnh tật cho bệnh giống cúm trong cộng đồng tại Việt Nam là cần thiết.

Mục tiêu: Tính toán chi phí điều trị bệnh giống cúm tại nhà thuốc của một số tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 456 người tham gia được phỏng vấn gồm người bệnh giống cúm hoặc người chăm sóc người bệnh có bệnh giống cúm tại 15 nhà thuốc của các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam năm 2016 trên đối tượng người bệnh có các triệu chứng bệnh giống cúm. Chi phí điều trị bệnh giống cúm được xác định từ quan điểm xã hội.

Kết quả: Trên tổng số người bệnh khảo sát, nữ chiếm 59% và người bệnh thuộc nhóm 25-64 tuổi chiếm 62%. Tổng chi phí trung bình trên tổng số 456 người bệnh là 1.269.678 VNĐ. Trong đó, chi phí trực tiếp y tế trung bình là 126.610 VNĐ, chi phí trực tiếp ngoài y tế trung bình là 501.554 VNĐ và chi phí gián tiếp trung bình là 642.069 VNĐ. Chi phí cho ăn uống chiếm tỷ lệ cao nhất so với tổng chi phí điều trị trực tiếp ngoài y tế.

Kết luận: Nghiên cứu đã mô tả đặc điểm chung của người bệnh, xác định chi phí trực tiếp, gián tiếp và tổng chi phí trong điều trị bệnh giống cúm tại nhà thuốc của một số tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Từ khóa: Chi phí điều trị, cúm, bệnh giống cúm, nhà thuốc, Việt Nam

ABSTRACT :

Background – Objectives: In Vietnam, only epidemiological assessment has been taken to conduct necessary evaluations for influenza and influenza-like illness, yet there are no studies that have evaluated the cost of illness or the economic burden caused by treatment for influenza-like illness in the community due to the necessity of determining the cost of illness for influenza-like illness. The objective of this study is to estimate treatment cost for influenza-like illness in pharmacies in provinces in Southern Vietnam.

Methods: 456 participants who were influenza-like illness patients or their caregivers from 15 pharmacies in four provinces and cities in Southern of Vietnam were interviewed in 2016 from social perspective.

Results: Considering a total of 456 patients surveyed at pharmacies, the ratio of women is 59% in which 62% are from 25 to 64 years old. The average total cost for 456 patients is 1,269,678 VND. In particular, the average direct medical cost, average direct non-medical cost and average indirect cost were 126,610 VND, 501,554 VND and 642,069 VND, respectively. The cost of meals accounts for the highest rate compared with total direct non-medical cost.

Conclusion: The survey helps convey general characteristics of patients, determine direct as well as indirect cost and the total cost of bệnh giống cúm treatment in pharmacies in some provinces and cities in the South of Vietnam.

Keywords: treatment cost, influenza, influenza-like illness, pharmacy, Vietnam.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF