Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ BỆNH CÚM TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2013 – 2015

Phan Thùy Giang*, Lê Đặng Tú Nguyên*, Nguyễn Quý Anh Huy**, Đàm Ngọc Hồng Đào*, Võ Quang Trung

TÓM TẮT :

Mở đầu: Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy có 3 – 5 triệu trường hợp bệnh nặng và khoảng 250.000 – 500.000 ca tử vong do dịch cúm hàng năm. Việt Nam có một số nghiên cứu về cúm nhưng chưa có nghiên cứu nào đánh giá về chi phí điều trị cho các trường hợp nhiễm cúm.

Mục tiêu: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm khảo sát và đánh giá chi phí y tế trực tiếp cho điều trị cúm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP.HCM.

Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu dữ liệu được lưu trữ tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới về các trường hợp nhiễm cúm giai đoạn 2013 – 2015. Nghiên cứu đã sử dụng mã ICD 10 làm chìa khóa tìm kiếm.

Kết quả: Trong ba năm theo dõi, độ tuổi từ 0 14 có tỷ lệ nhập viện do cúm cao nhất với 278 người. Nam luôn nhiều hơn nữ qua các năm với 191 nam (59,9%). Có tổng cộng 62 người bệnh (19,4%) mang mã bệnh J10.8. Đa số người bệnh cư trú ở thành phố với 205 người chiếm 64,3%. Nhìn chung về chi phí y tế trực tiếp điều trị cúm trong giai đoạn 2013 – 2015, mức chi phí trung bình cho một ca điều trị là 2.575.570 ± 3.279.346 VNĐ.

Kết luận: Nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu bệnh viện để mô tả đầy đủ đặc điểm của chi phí điều trị nội trú. Bên cạnh đó nghiên cứu ước tính được chi phí y tế trực tiếp của bệnh từ quan điểm của người bệnh, của cơ quan chi trả bảo hiểm y tế và của người cung cấp dịch vụ cho các người bệnh cúm được điều trị trong năm 2013 2015.

Từ khóa: Bệnh cúm, chi phí điều trị, chi phí trực tiếp, bệnh viện, Thành phố Hồ Chí Minh.

ABSTRACT :

Background: According to estimate of WHO, there are 3-5 million cases of severe illness and 250,000-500,000 deaths each year. Vietnam has some research on influenza, however there are no study evaluating the cost of treatment for influenza cases.

Objective: This study was conducted to survey and assess direct medical cost for influenza treatment in Ho Chi Minh City Hospital of Tropical Diseases.

Methods: Retrospective method is applied to collect information from the Hospital of Tropical Diseases in the cases of influenza from 2013 to 2015. Research used ICD-10 as search key to get the influenza-related data.

Result: In three years, the ages of 0-14 have highest hospitalization rate with 278 people. In general, men are more than women with 191 men (59.9%). A total of 62 patients (19.4%) with the code J10.8. Most people residing in the city with 205 people (64.3%). Regarding the health insurance, all patients have health insurance w

various level that are 30%, 32%, 40%, 80%, and 100%. Regarding the direct medical costs of influenza treatment, average treatment cost per case is 2,575,570 ± 3,279,346 VND Dong.

Conclusion: The study used hospital data to describe the characteristics of inpatient costs. Besides, the study estimated the direct medical costs of the disease from the patient’s, payer’s and hospital’s perspective in the period of 2013 - 2015.

Keywords: Influenza, treatment cost, direct cost, hospital, Ho Chi Minh City

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF