Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ BỆNH CÚM VÀ GIỐNG CÚM TẠI MỘT SỐ PHÒNG KHÁM VÀ BỆNH VIỆN KHU VỰC PHÍA NAM

Nguyễn Hoàng Kha*, Lê Đặng Tú Nguyên*, Võ Quang Trung*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Cúm là bệnh truyền nhiễm theo mùa gây ra bởi virus tấn công chủ yếu ở đường hô hấp trên như mũi, họng, phế quản và phổi. Bệnh cúm gây ra tỷ lệ mắc bệnh và tử vong đáng kể trên toàn cầu, ngay cả bao gồm ở các nước Đông Nam Á như Việt Nam. Vì vậy, nghiên cứu được tiến hành với mục tiêu chung là thu thập và phân tích dữ liệu các loại chi phí điều trị bệnh cúm và giống cúm của người bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh ở Việt Nam.

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm nhân khẩu học, phân tích chi phí điều trị của người bệnh cúm và bệnh giống cúm tại một số phòng khám và bệnh viện khu vực phía Nam.

Đối tượng - Phương pháp nghiên cứu: 202 người tham gia được phỏng vấn gồm bệnh nhân bệnh giống cúm hoặc người chăm sóc bệnh nhân bệnh giống cúm tại 01 Khoa khám bệnh và 03 Phòng khám khu vực phía Nam. Chi phí điều trị bệnh giống cúm được xác định theo quan điểm xã hội.

Kết quả: Tổng số 202 người bệnh, trong đó có 51 người bệnh tại bệnh viện và 151 người bệnh tại phòng mạch, chi phí trung bình tại bệnh viện là 2.472.723±1.989.556 VNĐ, tại phòng mạch là 3.370.808±3.660.167 VNĐ.

Kết luận: Về nhân khẩu học, người bệnh có tỷ lệ đa dạng về độ tuổi, giới tính, trình độ học vấn. Về chi phí điều trị, thành phần chi phí điều trị tại bệnh viện bao gồm chi phí trực tiếp chiếm 75% và thành phần chi phí điều trị tại phòng mạch bao gồm chi phí trực tiếp chiếm 83%.

Từ khóa: Chi phí điều trị, bệnh cúm, bệnh giống cúm.

ABSTRACT :

Background: Influenza is a viral infection that affects mainly the nose, throat, bronchi, and occasionally, lungs. Influenza virus infection is associated with considerable morbidity and mortality globally, including in Southeast Asian nations like Vietnam. This study was conducted with objective is to collect and analyze the costs of treatment for influenza and influenza-like in some health care facilities in Vietnam.

Objectives: Description demographic and analysis cost of treatment of influenza and influenza-like illness at some clinics and hospitals in southern Vietnam.Methods: There were 202 participants interviewed, include ILI patients or their caregivers from 01 Hospital and 03 Clinics in southern region in 2016. The cost of treatment influenza-like illness is based on society perspectively. Results: The total number of patients is 202, in which includes 51 patients in the hospital and 151 patients

at the clinic, the mean total cost of treatment in hospital is 2,472,723±1,989,556 VND, and the mean total cost at clinic is 3,370,808±3,660,167 VND.

Conclusion: In this study, patients have different rate of descriptive demographic (age, gender, education). In hospital, the ratio of direct costs was 75% and at the clinics, the ratio of direct costs was 83%.

Key words: Treatment cost, influenza, influenza-like

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF