Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 1
KHẢO SÁT TỈ LỆ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÀNH NGHỀ DƯỢC CỦA NHÀ THUỐC VÀ QUẦY THUỐC TẠI THÀNH PHỐ CÀ MAU GIAI ĐOẠN 2011 – 2015

Hoàng Thy Nhạc Vũ*, Trần La Kỳ**, Phạm Đình Luyến*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Tại tỉnh Cà Mau, 65% nhà thuốc và quầy thuốc tập trung tại thành phố Cà Mau. Tính đến đầu năm 2016, chưa có nghiên cứu nào được thực hiện giúp đánh giá tổng quan về việc chấp hành các quy định về kinh doanh dược tại Cà Mau giai đoạn 2011 - 2015.

Mục tiêu: Xác định các nhóm hành vi vi phạm hành chính và tỉ lệ vi phạm hành chính về hành nghề dược của nhà thuốc và quầy thuốc tại thành phố Cà Mau giai đoạn 2011 - 2015.

Đối tượng – Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, thực hiện thông qua việc hồi cứu số liệu từ kết quả thanh tra kiểm tra của Sở Y tế - Phòng Y tế về việc tuân thủ các quy định của pháp luật về dược của các nhà thuốc và quầy thuốc tại thành phố Cà Mau.

Kết quả: Trong 354 lượt thanh tra kiểm tra được thực hiện giai đoạn 2011 - 2015, có 305 lượt có ghi nhận hành vi vi phạm hành chính, chiếm 86% các trường hợp thanh tra kiểm tra trong 5 năm. Kết quả nghiên cứu ghi nhận nhóm vi phạm liên quan đến điều kiện kinh doanh và sử dụng chứng chỉ, giấy phép hành nghề chiếm tỷ lệ nhiều nhất (70,5%), chiếm tỷ lệ cao thứ 2 là nhóm vi phạm liên quan đến bảo quản thuốc (42,3%), tiếp theo là nhóm vi phạm liên quan đến quản lý giá thuốc (32,5%).

Kết luận: Kết quả nghiên cứu bổ sung những thông tin chi tiết về các hành vi vi phạm hành chính trong hành nghề dược tại địa phương, từ đó đề ra các giải pháp nhằm góp phần tăng cường hiệu quả công tác quản lý hoạt động kinh doanh thuốc trên địa bàn tỉnh Cà Mau nói riêng và tại Việt Nam nói chung.

Từ khóa: vi phạm hành chính, kinh doanh thuốc, nhà thuốc, quầy thuốc

ABSTRACT :

Background – Objectives: In Ca-Mau province, 65% of drugstores concentrated in Ca-Mau city. Up to beginning of 2016, there has been no survey which had an overall evaluation on the compliance of the regulations in pharmaceutical practice in Ca-Mau province.

Method: This cross-sectional descriptive study was carried out through retrospective data collected from inspections of the Health Department of Ca-Mau city.

Results: Among 354 inspection reports done in the period of 2011-2015, 305 non-compliance reports (equivalent to 86%) was observed during these 5 years. The most non-compliance (70.5%) related to the shop conditions and the professional certificate. The second non-compliance group (42.3%) related to the conservation of medicaments. The third group related to drug prices

Conclusion: These results provide an overview on infringements in drug retail activities. This can help drug inspectors to have a proper awareness on the situation of administrative violation in the area. From this state of the art, adapted solutions should be proposed for a better management of drug sales in Ca-Mau province and in Vietnam in general.

Keywords: administrative violation, pharmaceutical sale, drugstore.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF